ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Арэзы хъуахэщ

2017-04-20

  • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ Къанокъуэ Арсен дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык къалэ щыIащ. Ар яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэза цIыхухэм.
  •  
  • ЛъэIукIэ сенаторым деж кIуахэм я нэхъыбэр зыгъэпIейтейр я щхьэм, я сабийхэм я узыншагъэрат. Операцэ ирагъэщIын папщIэ щIатыну ахъшэмкIэ, квотэ къыдэхынымкIэ Къанокъуэм елъэIуахэщ цIыху зыбжанэ. Апхуэдэуи я псэу-пIэр ирагъэфIэкIуэнымкIэ, зыхэт Iуэхур гъэкIуэтэнымкIэ закъыщIигъэкъуэну сенаторым зыхуагъэзащ.
  • ЗэIущIэм кърихьэлIахэм ящыщт хы Iуфэм зыгъэпсэхуакIуэ кIуэну щIэлъэIу нанэр. Ар Къанокъуэ Арсен иригъэблэгъащ Сочэ щиIэ хьэщIэщым, апхуэдэуи Иерусалим кIуэну и нэ къызэрикIыр жиIати, хьэзыр щыхъу дэIэпыкъуну къигъэгугъащ. Сирием къикIы- жауэ Благовещенкэ щыпсэу СтIащ Хьэмид пшынэ еуэным зэрыдихьэхыр, абы зэрызыхуигъасэр, ауэ пшынэ зэримыIэр и гукъеуэу кIуати, сом мин 90 иритащ макъамэ Iэмэпсымэр кърищэхуну.
  • Къанокъуэ Арсен деж щIыхьахэр арэзы хъуауэ щIигъэкIыжащ, я гугъуехьхэр зэфIэхынымкIэ республикэми Москваи щыхэлIыфIыхьыну къигъэгугъэри, апхуэдэуи хуэныкъуэхэм защIигъэкъуащ.
  •  
  • НэщIэпыджэ  Замирэ.