ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIыхъужьыгъэр зыщамыгъэгъупщэну къыхураджэ

2016-02-20

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм щекIуэкIащ «Споёмте, друзья» фестиваль-зэпеуэр. Ар къызэригъэпэщащ щIыналъэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и управленэм.
 •  
 • Зэпеуэм хэтащ районым и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм щыщ гуп 15. Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм зэрыжаIамкIэ, мыпхуэдэ зэIущIэхэр щхьэпэщ щIэблэм я Хэкур фIыуэ ялъагъуу, жэуаплыныгъэ яхэлъу къэгъэхъунымкIэ, тхыдэр ящIэнымкIэ, зауэ зэманым теухуа уэрэдхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ.
 • Фестивалым и программэм хыхьэу сэлэт фащэхэр зыщыгъ гупхэм жаIащ Хэкум, зауэм ятеухуа уэрэдхэр, усэхэм къеджащ, теплъэгъуэ кIэщIхэр ягъэлъэгъуащ.
 • КъэпщытакIуэ гупым хэтхэм зэпеуэм зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм я зэфIэкIхэмрэ утыку итыкIэмрэ лъэныкъуэ куэдкIэ къалъытащ. ЕджакIуэхэм къагъэнэIуащ актёр Iэзагъэ зэрабгъэдэлъыр, уэрэд жыIэным зэфIэкI зэрыщаIэр. Зэпеуэм хэтхэм зауэм теухуа фильмхэм щыщ теплъэгъуэхэр ягъэлъэгъуащ.НыбжьыщIэхэм я дэтхэнэ зы къихьэгъуэри купщIэ иIэу, гум хыхьэу, зауэр уи нэгу къыщIагъэхьэу къайхъулIащ. ЕджакIуэхэм зыкъыщагъэлъагъуэм я ныбжьэгъухэр къыхураджащ я адэшхуэхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр зыщамыгъэгъупщэну, щIэблэм мамыр гъащIэ хуэзыухуахэм хуэфащэу псэуну.
 • НыбжьыщIэхэр къеджащ Окуджавэ Булат и «До свидания, мальчики», Рождественский Роберт и «Жди меня, и я вернусь», «Реквием», Добронравов Николай и «Не забывайте грозные года» усэхэм, жаIащ «Три танкиста», «А закаты алые…», «Прадедушка», «Мы за ценой не постоим», нэгъуэщI уэрэдхэри.
 • КъэпщытакIуэ гупым хэтхэм нэхъыфIу къалъытащ Шэджэм Езанэ къалэм и курыт еджапIэ №1-м, Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-мрэ №3-мрэ, Нартан къуажэм и школ-интернат №5-м, Щхьэлыкъуэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-м щыщ еджакIуэхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр. ЩIыналъэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и управленэм и щIыхь тхылъхэр къыхэжаныкIахэми иратащ.
 • КIарэ Элинэ,
 • Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм
 • и щIыпIэадминистрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.
 •