ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо чемпионатым зыхуагъэхьэзыр

2021-12-04

  • Къэзан дэт, щхьэзакъуэ зэзауэхэмкIэ «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ мыолимп тхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 52-м къикIа спортсмен 900-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм Тэтэрстаным щызыIэрагъэхьащ медаль зэмылIэужьыгъуэу 10.

  • «Масоги» лIэужьыгъуэм щызэуа, килограмм 58-м нэблагъэ зи хьэлъагъ ди лъэпкъэгъу Апхудэ Тимур чемпионатым и дыжьын медалыр къихьащ. А хьэлъагъ дыдэм, ауэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр щызэдагуэшащ Дыкъ Артёмрэ Иса-ков Амиранрэ.
  • Килограмм 64-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпэщIэтыныгъэм домбеякъ медалыр щызыIэригъэхьащ Къалэ Амир.
  • Зи ныбжьыр илъэс 12 — 14-хэм итхэм я къэралпсо зэхьэзэхуэм щызэуа гупхэм къапэлъэщын къахэкIакъым икIи дыщэ медал-хэр къыщахьащ Къалэ Самирэ (кг 35-рэ), Къалэ Лянэ (кг 45-рэ), Кетенчиев Мурат (кг 35-рэ) сымэ.
  • Гуп зэпеуэм утыку къыщихьа Дыкъ Артём, Исаков Амиран, Къалэ Амир сымэ пэщIэдзэ зэIущIэхэр фIы дыдэу ирагъэкIуэкIащ, арщхьэкIэ финалым зы балл закъуэкIэ къыщыхагъэщIащ Киров областым и гуп къыхэхам икIи ныбжьыщIэхэм я Урысей-псо зэхьэзэхуэм дыжьын медалхэр къыщахьащ.
  • Урысей Федерацэм и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмени 7-м Iэмал ягъуэтащ тхэквондомкIэ дунейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэу илъэс къакIуэ бадзэуэгъуэм и 11 — 15-хэм Харьков къалэм щекIуэкIынум хэтыну.
  • Ди республикэм и командэ къыхэхар ягъасэ Бэлахъуэ Елдаррэ Абазэ Азэмэтрэ.
  • КЪЭХЪУН Бэч.