ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Новороссийск щыкIуам куэдкIэ нэхъыфIат

2021-04-13

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 10-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Иванников, Мирошник (тIури Ставрополь щыщщ), Магомедов (Мэхъэчкъалэ).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку, Тебэрды, Шумахуэ, Мэкъуауэ (Ольмезов, 19), Джатэрывэ, Хьэшыр, Iэпщацэ (Дзэмыхь, 76), Жангуразов (Багъэтыр, 68) Ашу (Бахъсэнокъуэ, 62), Пащты.
 • «Черноморец»: Аверкиев, Гараев, Омаров, Мустафин, Машэжь, Ахмедханов (Барцов, 90+1), Климов (Пацев, 82), Антонов (Панамарёв, 73), Чалый (Будагян, 90+2), Кириленкэ, Тимошенкэ (Матюшенкэ, 68).
 • Топхэр дагъэкIащ: Машэжьым, 7 (0:1). Тимошенкэ, 40 (0:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Тимошенкэ, Жангуразовым, Ольмезовым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ нэгъабэ Новороссийск щызэхэта зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» хэгъэрейхэр 2:0-у щыхигъэщIат. Щэбэт кIуами ди щIалэхэм ардыдэмкIэ дащыгугъ хъуну къыщIэкIынт. АрщхьэкIэ абы лъабжьэ быдэ иIэтэкъым: «Черноморец»-р иджыри мэныкъуакъуэ, зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыду, япэ дивизионым кIуэну, налшыкдэсхэм зы къалэни илъэс зыбжанэ хъуауэ хуагъэувыркъым. Арати, гурыIуэгъуэт Новороссийск къикIахэр текIуэныгъэм нэхъ зэрыхуэныкъуэр икIи очкоищыр зыIэрагъэхьэн папщIэ я лъэкI къызэрамыгъэнэнур. Апхуэдэуи къэхъуащ.
 • Джэгур зэхаублэри, дакъикъэ зыбжанэ дэкIауэ арат «Черноморец»-р япэ щищам. Абы и гъуащхьауэ нэхъыфI Машэжь Ратмир иджыблагъэ зыхэта гупым и жагъуэ ищIащ, гъуащхьэхъумитIым я зэхуакум дэцIэфту бжыгъэр къыщызэIуихам. Ди лъахэгъур адэкIи зэIущIэм нэхъ щыжыджэрхэм ящыщащ икIи мызэ-мытIэу къыхэжаныкIыфыну щытащ. АрщхьэкIэ Ратмир хэмытуи хьэщIэхэм бжыгъэр ягъэбэгъуэфащ икIи, япэ къекIуэкIыгъуэм къызэрыхагъэщIам хуэдэ дыдэу, «Спартак-Налшыкым» ефIэкIыфащ.
 • ЗэIущIэм къащытекIуами, налшыкдэсхэр абы щыхуэмыхуауэ пхужыIэнукъым. Зэкъым икIи тIэукъым ди щIалэхэм я хьэрхуэрэгъухэм топ яхудэгъэкIыфыну щыщытар, арщхьэкIэ сыт щыгъуи я насып къикIакъым. Абы щыгъуэми къыхэгъэщыпхъэщ иужь джэгугъуихым къриубыдэу ахэр зэ закъуэ фIэкIа къызэрыхэмыжаныкIыфар. А зэращ щытекIуэфари. КъыппэщIэтхэм топ яхудумыгъэкIыфмэ, дауи, уапэлъэщынукъым — зи гугъу тщIы лъэхъэнэм плIэнейрэ къыщыхагъэщIащ. Ар хуабжьу ухэзыгъаплъэщ.
 • «Спартак-Налшыкым» ди гур щыхигъэщIыр нэхъыбэрэми, абы зэгуэр щыджэгуахэр нэгъуэщI щIыпIэхэм къызэрыщыхэжаныкIым дрипIейтейуэ дыкIэлъоплъ. Къапщтэмэ, зэхьэзэхуэм щыпашэ «Кубань-Холдинг»-м бжьыпэр ихъумэнымкIэ хуабжьу сэбэп хуэхъуащ ДыщэкI Аслъэн Мэхъэчкъалэ щыIэу бжыгъэр къызэрызэIуихар. Павловскэдэсхэм зымащIэ дыдэкIэ фIэкIа къакIэрымыху Краснодар и «Кубань»-м текIуэныгъэр къригъэхьащ абы и капитан Мамты Хьэсэн дигъэкIа топ закъуэм. Аращи, дызыкIэлъыплъынрэ дызэрыгушхуэнрэ иджыри диIэщ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «ТIуапсы»(ТIуапсы) — СКА (Дон Iус Ростов) — 0:3, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:2, «Интер» (Черкесск) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 1:0, «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 2:2, «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:3, «Кубань» (Краснодар) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр мэлыжьыхьым и 15-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» зигъэпсэхунущ икIи ар сэбэп къыхуэхъуну дыщыгугъынщ и къарур къызэрызэщIигъэуIуэжынымкIэ.
 • Жыласэ Заурбэч.