ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэр  утыку  къохьэ

2021-02-11

  • Хабзэ хъуауэ, Урысей щIэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу ди къэралым и щIыналъэхэм илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ «ЩIэныгъэм хэзышэ лъэбакъуэ» щIэныгъэ-практикэ конференцхэр.  НыбжьыщIэхэр щызэчэнджэщ апхуэдэ зэIущIэ купщIафIэ мы махуэхэм щокIуэкI ди республикэми. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэлI, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я республикэпсо советымрэ.

  • Зи цIэ къитIуа министерствэм дыгъуасэ къыщызэIуаха а конференцыр махуищкIэ екIуэкIынущ. Абы жыджэру хэтщ Налшык, Москва, Владикавказ, Грознэ, Краснодар, Курган, Мэхъэчкъалэ, Мейкъуапэ, Ставрополь къалэхэм дэт еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентхэр, аспирантхэр, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр. Псори зэхэту ахэр цIыхуи 100-м нос. Абыхэм конференцым щащI докладхэр хьэлэмэтщ икIи купщIафIэщ, щIэныгъэм и унэтIыныгъэ куэди къызэщIаубыдэ: физико-математикэ, техникэ, естественнэ, социально-гуманитар, мэкъумэш, медицинэ хуэдэхэр.
  • ГуфIэгъуэ щытыкIэм иту къызэIуахащ конференцыр. Япэу псалъэ зратахэм ящыщщ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я кандидат Езауэ Анзор. Абы фIыщIэ яхуищIащ зэхуэсым къекIуэлIа псоми икIи  лэжьыгъэр зэрекIуэкIынум щыгъуазэ хуищIащ.
  • ЩIэныгъэлI, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я республикэпсо советым илъэс блэкIам зэфIиха Iуэхугъуэхэмрэ дызэрыт гъэм хуаIэ мурадхэмрэ теухуа презентацэ-гъэлъэгъуэныгъэр гунэс ящыхъуащ конференцым кърилIахэм ящыщ куэдым. А лэжьыгъэр къызэрагъэпэщащ икIи къызыхуэтыншэу зэфIагъэкIащ советым и лIыкIуэхэм.
  • Конференцым къекIуэлIахэм псалъэ гуапэкIэ захуэзыгъэзахэм ящыщщ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Абазэ Алексей. Апхуэдэу зэхуэсым и япэ Iыхьэм къыщраIуащ илъэс кIуам ехъулIэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрызыгъэхьа щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я цIэхэр. Абыхэм фIыщIэ тхылъхэр иратащ.
  • Зэхуэсым и лэжьыгъэм иджыри пещэ. Нобэрэ пщэдейрэ абы хэтхэр секцэхэм щылэжьэнущ. Ар йокIуэкI ди щIыналъэм щагъэува санитар-эпидемиологие мардэхэм тету.
  • Жыласэ  Маритэ.