ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэр Налшык щохьэщIэ

2020-12-10

 • Дыгъэгъазэм и 3 — 7-хэм Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуащ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкI «Южная сцена-100» VI дунейпсо фестивалым и программэм хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Абхъазым, Дагъыстэным, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Шэшэным, Ставрополь крайм я артистхэм спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм, Музыкэ къэрал театрым. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

 • Фестивалыр къыхэзылъхьахэм я мурад нэхъыщхьэр зыхуэгъэзар Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и лъэпкъ театрхэм я лэжьакIуэхэм я зэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэнырщ, щIэблэр театр гъуазджэм дегъэхьэхынырщ.
 • Дыгъэгъазэм и 3-м Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артистхэм Музыкэ театрым утыку къыщрахьащ Андерсен Ганс Христиан и «Снежная королева» спектаклыр. А махуэм и пщыхьэщхьэм ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м фестивалыр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лэжьакIуэхэм абы щагъэлъэгъуащ Битиров Эдуард и «Черкесская Жизель» спектаклыр.
 • Дыгъэгъазэм и 4-м сыхьэт 15-м Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ, «ЩIыхь Дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща Ставрополь къэрал драмэ театрым и артистхэм Музыкэ къэрал театрым утыку къыщрахьащ Васильев Борис и «В списках не значится» спектаклыр. Сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м Нэгъуей къэрал драмэ театрым ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щигъэлъэгъуащ Арбузов Алексей и «Мой бедный Марат» спектаклыр.
 • Дыгъэгъазэм и 5-м Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и лэжьакIуэхэм Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм утыку къыщрахьащ Жеребцов Владимир и «Плачет ива за горой» спектаклыр. А махуэм и пщыхьэщхьэм ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр ягъэбжьыфIащ Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс къэрал драмэ театрым и артистхэм («Шукшин и Iуэтэжхэр» спектаклыр).
 • КъыкIэлъкIуэ махуэм, дыгъэгъазэм и 6-м, Къэбэрдей театрым и хьэщIащ Нурадилов Ханпаши и цIэр зезыхьэ Шэшэн къэрал драмэ театрым и артистхэр (Михайлов Олег и «В горы за тобой» спектаклыр).
 • «Южная сцена — 100» фестивалым и программэм хыхьэу, дыгъэгъазэм и 7-м Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щрагъэкIуэкIащ «Лъэпкъ драмэ театрхэм я нобэрей щыIэкIэр» зэхыхьэр. Лъэпкъ драмтеатрхэм я унафэщIхэр, режиссёрхэр, художественнэ унафэщIхэр абы щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэм и драмэ театрхэм я зыужьыныгъэхэмрэ зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ. Апхуэдэу гъуазджэм и лэжьакIуэхэм къыхагъэщащ драмэ театрхэр нобэ зыгъэгузавэ Iуэху зэIумыбзхэр: лъэпкъ драматургием, артистхэм, мылъкум ехьэлIахэр. Ахэр зэхъуэжащ гугъуехьхэр къызэнэкIыным ехьэлIауэ щIыналъэхэм щыIэ я еплъыкIэхэмкIэ. Зэхыхьэм хэтхэм къыхагъэщащ анэдэлъхубзэр хъумэнымкIэ лъэпкъ драмэ театрхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр, ахэр зэрыщIэным, зэдэIэпыкъуным теухуауэ фестивалыр куэдкIэ къазэрыхуэщхьэпэр.
 • «Южная сцена — 100» фестивалыр щIэщыгъуэу, гукъинэжу, нэгузыужьу екIуэкIащ икIи дыгъэгъазэм и 7-м сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м Музыкэ къэрал театрым щызэхуащIыжащ. Иужь пщыхьэщхьэм Тхапсаев Владимир и цIэр зезыхьэ Осетие Ищхъэрэ-Алание къэрал академическэ театрым и артистхэм ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым театреплъхэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ Розов Виктор и «Вечно живые» спектаклыр. Апхуэдэу а пщыхьэщхьэм Чанбэ Самсон и цIэр зезыхьэ Абхъаз къэрал драмэ театрым и артистхэм утыку кърахьащ Эдуардо Де Филиппо и «Цилиндр» спектаклыр.
 • Театр гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэм Iэмал яIащ махуитхум къриубыдэу лэжьыгъэщIэ куэдым зыщагъэгъуэзэну. КъэпщытакIуэ гупым хэтхэм иужь пшыхьым зэхыхьэм кърикIуахэр щызэхалъхьэжащ икIи унэтIыныгъэ щхьэхуэхэм къыхэжаныкIахэм я цIэхэр къраIуэри, зи зэфIэкIкIэ къахэщахэм саугъэтхэр щратыжащ. Фестивалым и спектакль нэхъыфI хъуауэ къагъэлъэгъуащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр къихьащ Шэшэн къэрал драмэ театрым и артистхэм я «В горы за тобой» лэжьыгъэм. ЦIыхухъу роль нэхъыфIыр хуагъэфэщащ Ставрополь къэрал драмэ театрым и артист Кошелев Александррэ (Плужниковым и ролым папщIэ) Шэшэн къэрал драмэ театрым и артист Ахмадов Сулеймэнрэ (Юнус и ролым папщIэ). Бзылъхугъэ роль нэхъыфI цIэр иратащ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ Куэшокъуэ Регинэ (Черинэ Людмилэ и ролым папщIэ). ЕтIуанэ планым и цIыхухъу роль нэхъыфIыр лъагъэсащ Урыс къэрал драмэ театрым и артист Сибэч Алимрэ (пащтыхь Клаус и ролым папщIэ) Ставрополь къэрал драмэ театрым и артист Подзолко Михаилрэ (Сальниковым и ролым папщIэ). ЕтIуанэ планым и бзылъхугъэ роль нэхъыфIыр лъагъэсащ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ ЖьакIэмыхъу КIунэ (Нежинскэм и ролым папщIэ). Апхуэдэу ягъэпэжащ Къалэ Мурат — «Черкесская Жизель» спектак-лым нэгъуэщI лэжьыгъэхэм ефIэкIыу макъамэр зэрыщIилъхьам папщIэ, актёр ансамбль нэхъыфI хъуа Шэрджэс къэрал драмэ театрым и артистхэр («Шукшин и Iуэтэжхэр» спектаклыр), зэгъусэу джэгуа артист нэхъыфIу къагъэлъэгъуа Осетие Ищхъэрэ — Алание къэрал академическэ театрым и артистхэу Кибисов Павелрэ Цирховэ Розэрэ («Вечно живые»). «Сценэм и гугъэ» унэтIыныгъэм пашэ щыхъуахэщ Шэрджэс къэрал драмэ театрым и «Шукшин и Iуэтэжхэр» спектаклым и режиссёр Аджашэ Елдар, Абхъаз къэрал драмэ театрым и «Цилиндр» спектаклым и режиссёр Кове Бенар, Нэгъуей къэрал драмэ театрым и актрисэ Кульчишиевэ Лейлэ («Не бойся быть счастливой» спектаклым щигъэзэщIа Ликэ и ролым папщIэ). «Сценографие нэхъыфI» унэтIыныгъэм щытекIуащ Мелещенков Валерий (Ставрополь къэрал драмэ театрым и «В списках не значится» и лэжьыгъэм папщIэ). «За продвижение интеллектуальной драматургии» лIэужьыгъуэм пашэ щыхъуащ Осетие Ипщэ къэрал драмэ театрыр («Фандо и лис» спектаклым папщIэ).
 • Зэхыхьэхэр ирагъэкIуэкIащ Роспотребнадзорым къигъэува хабзэхэм тету. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм я «Южная сцена-100» фестивалыр ди щIыналъэм зэрыщекIуэкIыр сыт щыгъуи хуэдэу, театрыр фIыуэ зылъагъухэм, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэшхуэ хъуащ. Театр гъуазджэм и артистхэм я зэфIэкIхэр нэхъри ирагъэфIэкIуэнымкIэ, иджырей драмэ театрым и зыужьыныгъэм зыщагъэгъуэзэнымкIэ ар дапщэщи щхьэпэщ. Лъэпкъ театрхэм я лэжьыгъэхэм театр гъуазджэм дихьэххэм гукъыдэж къаритащ икIи я нэгу зрагъэужьащ. Лъэпкъ драмэ театрхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ куэд хыболъагъуэ. Хэгъэгухэм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм фестивалым дяпэкIи нэхъри зригъэужьыну, я зэпыщIэныгъэр игъэбыдэну, лъэпкъ хабзэ дахэхэмкIэ щызэхъуажэ зэхыхьэ гуапэ хъуну дыщогугъ.
 • Спектаклхэр ИнтернетымкIи къатащ. КъищынэмыщIауэ, гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ Ютуб каналым и онлайн-форматымрэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и сайтымкIэ видеохэм еплъыжыну.
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтхэр  Къарей  Элинэ  трихащ.