ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхухэм зэи ящыгъупщэнукъым

2017-11-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа зэIущIэхэр.
 •  
 • Университетым и педколледжым къыщызэIуахащ Кулиевым и фэеплъ. Къайсын и Iыхьлыхэр, и ныбжьэгъуахэр, КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ, абы и творчествэр фIыуэ зылъагъу куэд къыщызэхуэсат а махуэм усакIуэм и фэеплъым деж.
 • Балъкъэр усакIуэ гуащIафIэм и творчествэм, и гъащIэм, абы хэлъа хьэл-щэным, лIыгъэ зэрихьахэм тепсэлъыхьащ КъБКъУ-м   и ректор Алътуд Юрий, философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь, усакIуэм и мемориал-музейм и унафэщI Кулиевэ ФатIимэ, нэгъуэщIхэри. Кулиевым и усэхэм къеджа нэужь, студентхэм фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
 • Къызэхуэсахэр иужькIэ ирагъэблэгъащ «Лъэпкъ нэщэнэхэр хъумэнымкIэ Кулиев Къайсын и творчествэм и мыхьэнэр» зыфIаща конференцым. Абы кърихьэлIат Бурятие, Якутие, Тэтэрстан, Къэзахъстан республикэхэм, Санкт-Петербург, Иркутск къалэхэм къикIа щIэныгъэлIхэр.
 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ ШэнтIыкъу Иринэ къыхигъэщащ Кулиев Къайсын хуэдэ усакIуэшхуэкIэ Тхьэр къащыхуэупсэм балъкъэр лъэпкъым и пщIэр нэхъри лъагэу зэриIэтар, дэтхэнэ лъэпкъми гурыIуэгъуэ ящыхъу абы и усэхэр дуней псом къызэрыщацIыхуар. Апхуэдэу къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ зэхаубла конференцыр купщIафIэу ирагъэкIуэкIыну.
 • Алътуд Юрий конференцым гъэсэныгъэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр къыхигъэщащ, сыту жыпIэмэ, цIыху гъащIэм и лъэныкъуэ псори къыщыгъэлъэгъуащ усакIуэм и творчествэм.
 • Эфендиев Сэлихь и гукъэкIыжхэр теухуат усакIуэшхуэм дилъэгъуа цIыхугъэм, и лъахэм абы хуиIа лъагъуныгъэ къабзэм, щIэблэм яхуэгъэзауэ хэлъа гулъытэ щхьэхуэм, студентхэр фIыуэ илъагъуу, абыхэм яхуэзэрейуэ зэрыщытам, нэгъуэщIхэми.
 • Кулиевым и творчествэм дунейпсо литературэм увыпIэ щхьэхуэ зэрыщигъуэтам, и тхыгъэ купщIафIэхэр мыкIуэдыжыну цIыхубэм я псэм зэрыдыхьам, усакIуэм и бзэм и Iэзагъым, нэгъуэщI куэдми щытепсэлъыхьащ конференцым кърихьэ-     лIа тхакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр. Абыхэм ящыщщ КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзым и унафэщI Беппаев МутIалип, Кулиевым и тхыгъэхэм я зэдзэкIакIуэ Андреев Андрей, КъБКъУ-м щIэныгъэмкIэ и прорек-    тор Малкандуев Юсуф, КъШР-м и къэрал университетым и профессор Караевэ Зухра, нэгъуэщIхэри.
 • Кулиевым и унэ-музейуэ Шэджэм къалэм дэтым и унафэщI Кулиевэ ФатIимэ зэIущIэр къызэзыгъэпэщахэм, абы кърихьэлIахэм фIыщIэ яхуищIащ и лъэпкъэгъум и фэеплъыр хъумэным теухуауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм папщIэ, икIи хъыбар яригъэщIащ Кулиев Къайсын теухуа интернет сайт зэрылажьэмкIэ.
 •  
 • ЩОДЖЭН Iэминат.