ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-05-17

  • Жэуап  пыухыкIа игъуэтакъым
  • УФ-м и Президент Путин Владимир нэгъуэщI къэрал журналистхэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ къратхэм ящыщщ и кандидатурэр къыкIэлъыкIуэ президент хэхыныгъэхэм къыщигъэлъэгъуэным е къыщимыгъэлъэгъуэным теухуа упщIэр.
  • Китайм и къалащхьэ Пекин иджыблагъэ щызэхэта экономикэ зэхуэсышхуэм и ужькIэ екIуэкIа пресс-конференцми абыкIэ Путиным зыкъыхуамыгъазэу къагъэнакъым. Аргуэруи абы жэуап пыухыкIа игъуэтакъым, а Iуэхум утепсэлъыхьыну иджыри зэрыпасэр къыхигъэща мыхъумэ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, зи чэзу президент хэхыныгъэхэр Урысейм щыщекIуэкIынур 2018 гъэм гъатхэпэм и 11-рщ. 2017 гъэм и дыгъэгъазэм щIедзэ абы пыщIа кампанием. Конституцэм зэритымкIэ, Путин Владимир хуитщ а хэхыныгъэхэми и кандидатурэр къыщигъэлъагъуэу, къэралым и Iэтащхьэм и къулыкъум щIэбэныну.
  •  
  • Зэи  къэмыхъуауэ
  • Илъэс щибл хъуауэ лажьэ Оксфорд университетым и тхыдэм щыяпэу абы и къудамэ нэгъуэщI къэралым къыщызэIуахыну я мурадщ.
  • Инджылызым и Оксфорд къалэм дэт университетым, дунейм щынэхъыжь дыдэхэм хабжэм, и унафэщIхэм Франджым и лIыкIуэхэр епсэлъауэ, а еджапIэ нэхъыщхьэм и къудамэ я къэралым къыщызэIуахыну загъэхьэзыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, Франджымрэ Инджылызымрэ къагъэлъэгъуэну зыхуейр щIэныгъэм и зыужьыныгъэм сыт хуэдэ политикэ щытыкIэри зэран зэрыхуэмыхъуфынурщ, жаIащ а жэрдэмыр къыхэзылъхьахэм.
  • КъимыдэкIэ, Оксфорд университетым цIыхухэм ягу къигъэкIыжыну хуейщ абы дунейпсо еджапIэ нэхъыщхьэм и статус зэриIэри. Иджыпсту университетым студент мин тIощIым нэблагъэ щIэсщи, абыхэм я Iыхьэ плIанэр нэгъуэщI къэралхэм щыщщ. Я егъэджакIуэхэм хуэдиз зиIи гъуэтыгъуейщ — миниплIым ноблагъэ.
  • Мыри къыхэгъэщыпхъэщ: илъэс кIуам ирагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, Оксфорд университетым Инджылызым 2-нэ увыпIэр, дунейм 6-нэ увыпIэр къыщихьащ.