ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сыт  хуэдэ  зэманми едгъэкIуэкIыпхъэщ

2021-03-30

  • Гъатхэпэм и 30-р ЩIыр хъумэным и махуэу дуней псом къыщалъытащ. Сыт, атIэ, ар дэ, къызэрыгуэкI цIыхухэм, къызэрыдэгъэщIылIар?

  • Пэжщ, иджыри къыздэсым яхузэхэгъэкIакъым мы махуэр хэт сыт щыгъуэ къигупсысами, ауэ, шэч къызытумыхьэжыныр аращи, ар быдэу епхащ дыкъэзыухъуреихь дунейм демыгуэуэнымрэ ди зэран едмыгъэкIынымрэ ехьэлIауэ длэжьыпхъэхэм. КъимыдэкIи, щIыуэпсым теухуауэ къаIэт адрей Iуэхугъуэхэми хуэдэу, мы махуэм иджыри зэ дигу къегъэкIыж дыщыпсэу планетэм иIэну теплъэр зыхуэдэнур нобэ абы дызэрыхущытым куэдкIэ зэрелъытар.
  • Гъатхэпэм и 30-м «удзыфэхэм» къызэрагъэпэщ хабзэщ дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным, зэлъыIухыным хуэгъэза зэхыхьэхэр, щIыхьэхухэр, псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ яхуэсакъыным къыщыхураджэ дерс зэмылIэужьыгъуэхэр, нэгъуэщIхэри. Абыхэм щызэхах къыхуеджэныгъэхэм цIыхухэр иджыри зэ ирагъэгупсыс зыхэпсэукI дунейм нэхъри нэхъ набдзэгубдзаплъэу хущытын зэрыхуейм, армыхъуамэ абы зэман мыжыжьэм насыпыншагъэ ин къызэрыпэплъэм.
  • Ауэ щыхъукIи, зэрыгурыIуэгъуэщи, ЩIыр хъумэным и махуэм дэ псоми дигу къегъэкIыж щIыуэпсыр къабзэу щыгъэтыным дэтхэнэми хэлъхьэныгъэфI зэрыхуэтщIыфынур. Мыбдежым Iуэху цIыкIуфэкIу щыщыIэкъым. Фегупсысыт, атIэ, сыт хэлъыр кIэрыхубжьэрыхур къапщтэу сэмб щхьэхуэ иплъхьэным е пхъэнкIийр къыумыхьэжьэ ипэ абы хэлъ пластикымрэ пкъыгъуэ быдэхэмрэ зэхэбдзыным. ЦIыхум езыр зыхуэмеиж тхылъымпIэ кIапэр къыздыхуэзэм деж щыхыфIимыдзэмэ, псыр зэригъэзахуэмэ, мэз лъапэм щызэхэсахэм я кIэрыхубжьэрыхухэр зэхуахьэсыжмэ — ахэращ, Iуэху къызэрыгуэкIыу къытщыхъуми, дызытес планетэр щыпсэугъуафIэу къызэтезыгъэнэнури, ди узыншагъэр езыгъэфIэкIуэнури.
  • ЩIыр хъумэным и махуэм дэ псоми IэмалыфI къыдет къытщIэхъуэ щIэблэм къахуэдгъэнэну дунейм дыхуэсакъыным нэхъри дегугъуну. Къытедгъэзэжу къыхэдгъэщынщи, языныкъуэхэм деж дэ къытфIощI дыкъэзыухъуреихь Iэгъуэблагъэр зы цIыхум и закъуэ къарукIэ нэхъ дахи IуплъэгъуафIи тхуэмыщIыну. Ауэ ар щыуагъэщ — щIыуэпсыр хъумэным ехьэлIауэ лэжьыпхъэхэр дэтхэнэми езым и деж къыщыщIидзэжыпхъэщ. Ар шэч къызытумыхьэнщ.
  • А псом къадэкIуэу зыщыдгъэгъупщэн хуейкъым зи гугъу тщIы мы Iуэхум зы махуэ е, уеблэмэ, зы илъэс хухэтхкIи зэрымащIэр. Дызытет ЩIы Хъурейр хъумэнымрэ зэIузэпэщ щIынымрэ ехьэлIа лэжьыгъэхэр сыт хуэдэ зэманми едгъэкIуэкIыпхъэщ.
  •  КЪУМАХУЭ Аслъэн.