ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чурей Дыжьын и ехъулIэныгъэ

2021-02-11

  • Истамбыл къыщалъхуа, хэкум къэкIуэжу Налшык щеджа, Сыхъум щыпсэу Чурей Дыжьын Алий и пхъум Iуэху дахэ къехъулIащ. Абы Абхъаз къэрал университетым доктор диссертацэр щыпхигъэкIащ.

  • Дыжьын и гъащIэр псори щIэныгъэ лэжьыгъэм триухуащ. Абы КъБКъУ-мрэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтымрэ къиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и щIэныгъэ институтым щылажьэурэ, кандидат лэжьыгъэр Налшык щигъэхьэзыращ.
  • Унагъуэ ихьэу Абхъазым щыпсэун щIидза нэужьи, и щIэныгъэ гъуэгум щыпищащ Сыхъум, къэрал университетым щригъаджэурэ доктор диссертацэм илъэс 18-кIэ елэжьащ.
  • ХьэщIэхэр зыщIэс зэIущIэм Дыжьын гуапэу къыщехъуэхъуащ АКъУ-м и ректор, профессор, ЩIДАА-м и академик Гварамие Алекэ, тхакIуэ цIэрыIуэ Зантарие Владимир сымэ, н. Дэри Дыжьын дохъуэхъу и лэжьыгъэр ехъулIэныгъэ иIэу зэрыпхигъэкIамкIэ, и мурад нэхъыщхьэр къызэрехъулIамкIэ. ДяпэкIи и IэщIагъэм и хъер илъагъуу, узыншэу куэдрэ ирилэжьэну Тхьэм жиIэ. Апхуэдэ мурад дахэр зригъэхъулIэнымкIэ сыт щыгъуи дэIэпыкъуэгъу нэхъыщхьэу къыкъуэта и адэ, ЩIДАА-м и академик, хеттолог цIэрыIуэ Чурей Алий и хъыджэбзым и ехъулIэныгъэхэм куэдрэ ягъэгуфIэн Тхьэм ищI.
  • ХЬЭФIЫЦIЭ  Мухьэмэд,
  • ЩIДАА-м и вице-президент.