ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэ 50-кIэ екIуэкIащ

2013-08-31

  • Курск щекIуэкIа зауэр мы гъэм илъэс 70 зэрырикъур Налшык щагъэлъэпIащ. Курскрэ Орловскрэ деж щызэуахэр зэхуэсри, ягу къагъэкIыжащ фронтым щагъэкIуа махуэхэр, я хэкум папщIэ зи псэр зыта лIыхъужьхэр.
  •  
  • Налшык къалэ щыIэ Ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Абдуллаев Мустэфа зэIущIэр къызэIуихри, фIыщIэ яхуи­щIащ­ щIыпIэр хуит къэзыщIыжа зауэлIхэм, Курск деж лIы­хъу­жьыгъэ къыщызыгъэлъэгъуа и ныбжьэгъухэм. «Урысейм и дэтхэнэ балигъми и къалэнщ ди адэшхуэхэм зэрахьа лIы­хъужьыгъэм пщIэ хуищIыну, къыдэкIуэтей щIэблэр абы щагъэ­гъуэзэну, лъэпкъ, дин зэпэщIэувэныгъэхэр къамыгъэхъуну, щIалэгъуа­лэр хэкупсэу ягъэсэну», — жиIащ Абдуллаевым.
  • Ди къуэшхэр щыхэкIуэда щIыпIэм щIы IэмыщIэ кърашащ Курск зауэм хэта Багъ Сэфудинрэ Хлебин Евгенийрэ.
  • Дызэрыт зэманым ди республикэм щопсэу Хэку зауэш­хуэм хэта лIыхъужь 290-рэ, абыхэм ящыщу 14-р Курск деж щызэуащ, ауэ зэIущIэм кърихьэлIэфар цIыхуи 8-ращ.
  • Узыншагъэ быдэ яIэну нэхъыжьхэм ехъуэхъуащ Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Тап Руслан, апхуэдэуи саугъэтхэр яритащ.
  • Фигу къыдогъэкIыж, Курс деж щекIуэкIа зэхэуэм ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зыхуэкIуэнкIэ хъунум елъытауэ мыхьэнэшхуэ зэриIар. Махуэ 50-кIэ — 1943 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м щегъэжьауэ шыщхьэуIум и 25 хъухукIэ — Курск деж зауэ ще­кIуэ­кIащ, ар тхыдэм къыхэна зэпэщIэтыныгъэ нэхъ гуащIэхэм ящыщ         хъуащ.
  • Уянаевэ Заринэ.