ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2021

СССР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ Къаншыкъуей Риммэ и хьэщIэхэр

2021-03-10

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэхэу Жанатаев Сэлимрэ Къардэн Муратрэ ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ ехъуэхъуну хуеблэгъат егъэджэныгъэ IэнатIэм и ветеран Къаншыкъуей Риммэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Джылахъстэней Адыгэ Хасэм  и  тхьэмадэр хах

2021-03-10

 • Гъатхэпэм и 1-м Тэрч къалэм щекIуэкIащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и зэIущIэ. Абы хэтащ хасэ къудамэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я тхьэмадэхэр, Тэрч щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Алъхъэс Аскэр сымэ, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо адыгэ  диктант

2021-03-10

 • Хабзэ дахэ хъуащи, ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу республикэхэмрэ къэралхэмрэ мы гъэм илъэс ещанэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ Дунейпсо адыгэ диктант.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЛIы иримыкъу

2021-03-10

 • Чэрим  Марианнэ
 • Роман. ЕщанэIыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр
 •  2020 гъэм и №№ 125 — 130-хэм, 2021 гъэм и №№2 — 4, 6,
 • 8, 11, 12, 17, 20, 22-хэм итщ).
 • Заирэ. Дахэщ. ЩIэх пшэр хъунукъым. Сытым дежи я унагъуэр зэрыкъулейм, езыр зэрыхъыджэбзыфIым, щIалэхэр зэрызримыгъэпсалъэм топсэлъыхь. Рестораным къыщыббгъэдэсу. Жыжьэу къыбдалъагъуну Iейкъым, ауэ уригъусэну зэшыгъуэщ. Ахъшэ, щыгъын, папэ, мамэ. Пагэщ. КъызыфIэщIыжащ. УкъыфIэIуэхукъым. УзригъэкIумэ, ущетIагъэ. Зыми къыщамылъагъум деж узыщехыж. Къызэропсалъэри ету къыптридзэм ещхьущ: уеузэхуж зэпыт. «Сэ апхуэдэу сфIэфIкъым». «Сэ ахэр сэзэгъынукъым». Iух, хъунукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Пшэплъ  даущыншэхэр» — адыгэбзэкIэ

2021-03-10

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мазаем и 23-м щекIуэ-кIащ Васильев Борис и Iэдакъэ къыщIэкIа «А зори здесь тихие…» повестым къытращIыкIа «Пшэплъ даущыншэхэр» спектаклым и премьерэр. Ар игъэуващ режиссёр щIалэ Понаровский Антон. КъБР-м и Iэтащхьэм театр гъуазджэмкIэ и грантыр къагъэсэбэпри, утыку кърахьащ а лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ТекIуэныгъэщIэхэм  я  къежьапIэ

2021-03-10

 • Налшык дэт Универсальнэ спорткомплексым къыщызэIуахащ боксым зыщыхуагъэсэн пэшыщIэ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м и Парламентым и депутат, республикэм и судмедэкспертизэм и унафэщI Мечукаев Алихъан, Ингушым наркотикхэр зегъэкIуэным пэщIэтынымкIэ и Управленэм и унафэщI Геграев Марат, Урысеймрэ КъБР-мрэ я командэ къыхэхахэм я тренерхэмрэ спортсменхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Гъатхэпэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2021-03-10

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 • ЕпщыкIуиянэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 13
 • (щэбэт)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск)
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 •  «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань» (Краснодар)
 • СКА (Дон Iус Ростов) —         «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Интер» (Черкесск)
 • «Форте» (Таганрог) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЕхъулIэныгъэкIэ щIадзэж

2021-03-10

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 3:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 7-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол