ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

ЩIэблэм я къэкIуэнум толажьэ

2017-04-19

 • КъБКъУ-м Щэнхаб-зэмкIэ и центрым, Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къару зэкъуэткIэ

2017-04-15

 • Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым мэлыжьыхьым и 13-м  щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ республикэм и муслъымэн дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я унафэщIхэр, республикэм  и  къалэхэмрэ  и къуажэхэмрэ я раис-Iимамхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIэныгъэлIхэр гъэм ироплъэж

2017-04-01

 • КъБКъУ-м щекIуэкIащ ЩIэныгъэлIхэм я Советым и зэIущIэ. 2016 гъэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ абы къыщыпсэлъащ университетым и ректор Алътуд Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

«Этана» ухуэныгъэм къэралитIыр зэрепх

2017-03-31

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ Май щIыналъэм кIуащ полимер къабзэхэр къыщIэзыгъэкIыну «Этана» заводым и Iуэхур здынэсар зрагъэщIэну. «Этана» ООО-м и генеральнэ унафэщI Iэщын Сергей ахэр щигъэгъуэзащ заводым къыщIигъэкIыну продукцэр зыхуэдэм, ухуэныгъэр зэрекIуэкIынумрэ IуэхущIапIэм иIэну гъэпсыкIэм-рэ. Сергей жиIащ мы проектым дунейпсо мыхьэ-нэ зэриIэр, къэрал дэIэпыкъуныгъэ ин зэригъуэтынур, социальнэ къалэнышхуэ зэригъэзэщIэнур. Къапщтэмэ, зи гугъу ящIа инвестпроектым доллар мелард 12,9-рэ и уасэщ, ухуэныгъэм щIы гектар мин 1,5-рэ еубыд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Япэу зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

2017-01-17

 • Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм зэIущIэ зыубгъуа щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэрал Думэм аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм, республикэм и спортсмен гъуэзэджэхэм фIыщIэ хуащI

2017-01-11

 • Ирагъэблэгъахэм яхэтащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьхэу Ахъуэхъу Анатолий, Уммаевэ Фазика, Залиханов Михаил, Чигировэ Шамкъыз, Лэжьыгъэм и ЩIыхьым и орденищыр зрата Амщокъуэ ХьэкIулинэ, Газаев Исмэхьил, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зезыхьэхэу Клевцов Михаил, Атэлыкъ Залым, Чып Темур, Мартиросовэ Варварэ, Зумакулов Борис, Бер Мухьэдин, Зумакуловэ Танзиля, Губин Геннадий, Федченкэ Людмилэ, Сэхъу Владимир, Хутуевэ Светланэ, Вэрокъуэ Владимир, Къэрмокъуэ Хьэчим, Иуан Пётр, Мудрэн Беслъэн, Джэду Iэниуар, Къардэн Мурат, Курамагомедов Заур, Тау Хьэсэнбий, Хъущт Аслъэнбэч, Мер Юрий, Сэхъурокъуэ Хьэутий, Устэ Валерий сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Джэш Вячеслав хахыж

2016-12-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ХэхакIуэ комиссэу 2016 — 2021 гъэхэм лэжьэну яубзыхуам и япэ зэIущIэр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм щригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIалэгъуалэм дерс яхуэхъур

2016-12-06

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым щэкIуэгъуэм и 30-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. КъБР-м и Правительствэм, министерствэхэм, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ студентхэмрэ зыхэта зэIущIэр теухуат «Къэралым щыпсэу цIыхухэр зэхуэгъэдэнымкIэ лъэпкъ щэнхабзэ, дин IуэхущIапIэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ» Iуэхум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Ди спортсмен пажэхэр ягъэлъапIэ

2016-11-23

 • Cамбэмрэ ашихара-каратэмкIэ екIуэкIа чемпионатхэм ехъулIэныгъэ къыщызыхьа ди лъахэгъухэр КъБР-м спортымкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч ди спортсменхэм ехъуэхъуащ я текIуэныгъэхэмкIэ, республикэм и цIэр дунейпсо спорт утыкум зэрыщагъэIуам папщIэ фIыщIэ яхуищIащ. Министрым спортсмен пажэхэм яритыжащ каратэмкIэ спортым и мастер зэрыхъуам щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зыщыпхъумэныр нэхъ тыншщ

2016-11-19

 • ЦIыхубэр мы зэманым зытегузэвыхь Iуэхугъуэ нэхъ шынагъуэхэм афияныр зэращыщыр къалъытэу, КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ зэгъусэу иджыблагъэ зэIущIэ къызэрагъэпэщащ. Абы егъэджакIуэхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ щытепсэлъыхьащ щIыналъэм наркотик щрамыгъэщэн, абы щIалэгъуалэр щахъумэн щхьэкIэ республикэм щызэфIагъэкI Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэным топсэлъыхь

2016-11-12

 • УФ-м и Президентым и чэнджэщэгъу, УФ-м и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэмкIэ щыIэ советым и унафэщI Федотов Михаил Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ Тхыдэ фэеплъымкIэ комиссэм и зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Турист минхэр къришэлIэну щогугъ

2016-10-26

 • Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа сессием   щытепсэлъыхьащ «Iуащхьэмахуэ Урысейм и  ебланэ телъыджэщ» брендыр ягъэкIуатэмэ къишэну Iуэхугъуэхэм, илъэсищым къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну я мурад зэхыхьэхэм. Сессиер зи жэрдэм КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Къалэн куэд щагъэзащIэ и щIалэгъуалэ центрымрэ «Граждан жэрдэмхэмкIэ институт» КъБРОО-мрэ зэхуашэсащ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, гъэзэщIакIуэ властым, творческэ студиехэм я лIыкIуэхэр, маркетологхэр, блогерхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Нэхъыжьхэр я хьэщIащ

2016-10-04

 • Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу нэхъыжьхэр яхуэзащ сабийхэм зыщрагъэужь «ДыгъафIэ къалэ» академием щеджэхэм. НыбжьыщIэхэм я хьэщIащ КъБР-м, абы и къалэхэмрэ районхэмрэ я ветеранхэм я советхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Урысей Федерацэм транспортымкIэ и министр Соколов М. Ю., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ тепсэлъыхьащ республикэм и гъуэгу, транспорт инфраструктурэм адэкIи зегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм

2016-07-14

 • Дыгъуасэ Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ Урысей Федерацэм транспортымкIэ и министр Соколов Максимрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ХьэрычэтыщIэм и Iуэху дэкIыным теухуауэ

2016-06-02

 • ХьэрычэтыщIэм и урысейпсо махуэм ирихьэлIэу Урысейм и бзылъхугъэ-хьэрычэтыщIэхэм я ассоциацэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и жэрдэмкIэ бизнес зэхуэс Налшык щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр