ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фестиваль'

Гуп къыхэхар ягъэбелджылын папщIэ

2017-07-20

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м «Спартак» стадионым щекIуэкIынущ Кавказ лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым и республикэ Iыхьэм КъБР-м и къалащхьэм и цIэкIэ хэтыну гуп къыхэхар щаубзыхуну щIыпIэ зэхьэзэхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

ЩауэцIыкIу Людмилэ и студентхэр пашэщ

2017-06-01

 • Москва ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и художественнэ лицейм и музейм щекIуэкIащ художественнэ творчест-вэмкIэ «Гъуазджэхэм я ассамблее»» Урысей кубокым и XX сабий-щIалэгъуалэ фестивалыр. Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм икIа цIыху 500-м щIигъу зыхэ-та фестивалым къыщы- хэжаныкIащ Гъуазджэ-хэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и литературэ къудамэм и студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Iуащхьэмахуэ и лъапэм щызэхуос

2017-05-05

 • Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI  Тарим Алисэ хъыбар къызэры дигъэщIамкIэ, Европэм и бгы       нэхъ лъагэ дыдэм и лъапэм накъыгъэм и 1-м къыщызэIуахащ спортым и щIымахуэ лIэужьы гъуэхэмкIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ хабзэ Red Fox Elbrus Race къэрал зэхуаку фестивалым и ебгъуанэ зэхыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

НыбжьыщIэхэр кинематографием драгъэхьэх

2017-02-11

 • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм сабий анимацэ кином и фестиваль нобэ къыщызэIуах.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Бэлагъы Любэщ жэрдэмыр къыхэзылъхьар

2017-01-17

 • Гъэ кIуам и кIэухым Сочэ щекIуэкIащ «ИРИДА» SIFA Sochi International Film Awards япэ дунейпсо кинофестивалыр. Ар и жэрдэмт режиссёр цIэрыIуэ Къандур Мухьэдин и щхьэгъусэ, усакIуэ Бэлагъы Любэ. Iуэхур къыдаIыгъащ Сочэ къалэ и Iэтащхьэ Пахомов Анатолийрэ сенатор Къанокъуэ Арсенрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Макъамэм зэхуешэс

2016-10-28

 • Налшык и Музыкэ къэрал театрым иджыблагъэ къыщызэIуахащ симфоние музыкэмкIэ V дунейпсо фес-тивалыр. УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм ар къызэрагъэпэщащ СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэм  и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрий и щIыхькIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Кинофестивалыр нобэ зэхуащIыж

2016-07-20

 • Кином и илъэсым хыхьэу, Налшык  къалэм щокIуэкI «Налшык-2016» фестивалхэм я япэ дунейпсо кинофестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

«Налшык-2016»-м щIидзащ

2016-07-19

 • КъБР-м и Музыкэ театрым и гупэм деж иIэ утыкум щэбэт кIуам  Iэтауэ къыщызэIуахащ «Налшык-2016» — фестивалхэм я япэ дунейпсо кинофестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

КъэзыцIыхуу щытахэм я гум илъщ

2016-04-09

 •  УФ-м и цIыхубэ артист, театрымрэ киномрэ я актёр ТIыхъужь Алий (1917 — 1995 гъгъ.) и цIэкIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ фестивалым КъБР-м и Музыкэ театрым щыпащащ. Ауанымрэ гушыIэмрэ я махуэм ирагъэхьэлIащ ар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Къафэр лъэпкъым и псэщ

2016-01-14

 •  Апхуэдэ фIэщыгъэцIэ иIэу ИлъэсыщIэм и япэ махуэхэм Налшык щекIуэкIащ РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я артист Дашу Хьэшыр и фэеплъу къызэрагъэпэща хореографиемкIэ урысейпсо фестиваль-зэпеуэр. МахуищкIэ екIуэкIа зэхьэзэхуэм я зэфэкIхэр утыкум къыщагъэлъэгъуащ Дагъыстэным, Адыгейм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ сабий-ныбжьыщIэ къэфакIуэ гупхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Пшыналъэхэр щызэподжэж

2015-12-19

 •  Адыгэ пшынэ, дыгъэ уэзджынэ,
 • Гу упщIыIуар зыгъэуш.
 • Адыгэ пшынэу, макъамэ нэрынэ,
 • Лъэпкъым и дыщэ Iэужь.
 •  
 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ дыгъэгъазэм и 10-м Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм Кавказ Ищхъэрэм пшынэ еуэнымкIэ и фестиваль щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Гупсысэ гъэщIэгъуэнхэм я утыку

2013-11-23

 •    ЩэкIуэгъуэм и 22 — 24-хэм Кавказ Ищхъэрэм щыяпэу Налшык щокIуэкI «ХьэтIохъущокъуэм и хадэ» open-air дунейпсо творческэ фестиваль. Махуищым и кIуэцIкIэ профессиональнэ сурэтыщIхэмрэ иджырей гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэмрэ утыку кърахьэнущ я IэдакъэщIэкIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Дунейпсо мардэм хущIокъу

2013-10-30

 •   «Кавказ Ищхъэрэм и архитектурэм къыдекIуэкI хабзэхэмрэ щIэуэ хэлъхэмрэ». Ар и фIэщы­гъэ­цIэу жэпуэгъуэм и 31-м къы­щы­щIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 2 пщIондэ иджы япэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхашэнущ Урысейм и Архитекторхэм я союзым и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ зэхуаку зэгухьэныгъэм и 11-нэ архитектурэ фестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

«Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр»

2013-10-29

 • Налшык Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щызэ­хуащIыжащ «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» III дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

ЩIыналъэхэр зэпызыщIэ зэхыхьэ

2013-10-24

 • «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» III дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр жэпуэгъуэм и 22-м Налшык Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль