ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-05-21

  • 2020 гъэм накъыгъэм и 25-р щымылажьэ
  • гуфIэгъуэ махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
  • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм НэщIикIыж хьи- дыр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 24 — 26 махуэхэм я IуэхукIэ зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
  • 2020 гъэм накъыгъэм и 25-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
  •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
  •       и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
  • Налшык къалэ
  • 2020 гъэм накъыгъэм и 20-м
  • №56-УГ