ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Планетэм зэрызихъуэжыр уэгум щынэрылъагъущ

2020-04-09

  • Махуэ къэс зыкъыддэзыужьу икIи къыддэгъуэгурыкIуэу къэтлъы-тэ гъащIэм зэхъуэкIыныгъэ дызыпэмыплъахэр COVID-19 коронавирусым и пандемием къызэрыщигъэхъур къалъытэри, Европей космос (хьэрш) агентствэм (ЕКА) и щIэныгъэлIхэм жэрдэмыщIэ зыбжанэ къыхалъхьащ.

  • Абы къыхэкIыуи, щIэныгъэ-къэхутакIуэ центрхэмрэ техникэ къэпщытэныгъэ езыгъэкIуэкI IуэхущIапIэхэмрэ щылажьэ IэщIагъэлIхэм щхьэж езым игъэзащIэу щыта и къалэнхэм иджыри къахэхъуащ. Ахэр яхуэгъэзащ дыщыпсэу жылагъуэм, экономикэм, дыкъэзыухъуреихь дунейм я зэхэтыкIэ-щытыкIэр зыхуэкIуэр къэпщытэн зэрыхуейм.
  • Псалъэм папщIэ, ЩIы Хъурейм тет къалэхэм я нэхъыбапIэм автомашинэу щызекIуэм я бжыгъэр куэдкIэ нэхъ мащIэ зэрыщыхъуам, зэрыгурыIуэгъуэщи, дызэрыбауэ жьым и къабзагъэр хэтщIыкIыу иригъэфIэкIуащ.
  • Аращи, зи гугъу тщIа IэщIагъэлIхэм щIыуэпсым и щытыкIэм ехьэлIа къэпщытэныгъэхэри яхуегъэкIуэкIынущ, зэрыщыту къатщтэмэ, дунейпсо жылагъуэмрэ экономикэмрэ къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэр зыхуэдэри къахуэхутэнущ ЩIым ихъуреягъкIэ хьэршым къыщызылъэтыхь «кхъухьхэм» Copernicus Sentinel-5P европей спутник миссием ипкъ иткIэ щагъэува щIэныгъэрылажьэ IэмэпсымэхэмкIэ.
  • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.