ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Чемпионым дригъусэу зыдогъасэ»

2019-08-10

  • Физкультурникым и урысейпсо махуэр гъэлъэпIэ ным хиубыдэу шыщхьэуIум и 13-м ХьэтIохъущокъуэм и хадэм къыщызэрагъэпэщынущ «Чемпионым дри гъусэу зыдогъасэ» спорт проектыр.

  • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къалэн куэд зыгъэзащIэ щIалэгъуалэ центрымрэ я жэрдэмкIэ яубзыхуа мы спорт Iуэхур ирагъэкIуэкIынущ дзюдомрэ самбомкIэ спортым и мастер, самбомкIэ дунейпсо турнирым щытекIуа ХьэпцIэ Артуррэ «Стимул» Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI КъуэщIысокъуэ Александррэ. Зэпеуэм кърихьэлIэнущ «Лэгъупыкъу» социально-реабилитацэ сабий центрым зыщызыгъэ псэ хухэр, къалэдэсхэмрэ ди хьэщIэхэмрэ.
  • Зарядкэм щIидзэнущ сыхьэт 16-рэ дакъикъэ 30-м.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.