ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшык» — «Краснодар-3» — 2:0

2019-08-10

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Топхэр дэзыгъэкIар Бацэ Къантемырщ.

  • «Спартак-Налшыкымрэ» «Краснодар-3»-мрэ зэрызэ дэджэгуамрэ абы иужькIэ турнир таблицэм игъуэта  теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэм тетынущ.
  • Хьэтау  Ислъам.101