ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Темыркъан Юрий КъБКъУ-м щохьэщIэ

2019-08-10

  • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэу хэт зэIущIапIэ пэшышхуэм вузым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ шыщхьэуIум и 9-м щрагъэблэгъащ дызэрыгушхуэ ди хэкуэгъу, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург къалэм и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дуней псом къыщацIыху, оркестр цIэрыIуэ зыбжанэм я тхьэмадэ Темыркъан Юрий.

  • КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий и псалъэм къыхигъэщащ КъБКъУ-м и профессор, еджапIэ нэхъыщхьэм и попечительскэ советым хэт, дуней псом пщIэшхуэ щызиIэ Темыркъан Юрий щIэх-щIэхыурэ я еджапIэм къазэрыхуеблагъэр гуапэ зэрыщыхъур, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я цIыху цIэрыIуэм студентхэр епсэлъэну Iэмал зэраIэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
  • Къызэхуэсахэр ирагъэплъащ Темыркъан Хьэту, Борис, Юрий сымэ я гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа видеонэтынхэм. Зэхыхьэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
  • Темыркъан Юрий къыщыпсалъэм КъБКъУ-м и ректорым, пшыхьыр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIащ зэрырагъэблэгъам папщIэ.
  • Пшыхь гуапэр зэрекIуэкIам теухуа тхыгъэ ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.