ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ и хъуреягъыр къэжыхьынымкIэ урысей спортсменхэр токIуэ

2019-08-10

  • ТрейлраннингымкIэ дунейпсо зэпеуэм хиубыдэу Iуащхьэмахуэ и хъуреягъкIэ къэжыхьыным япэ увыпIищыр щаубыдащ Урысейм и спортсменхэм. Псом япэу а гъуэгуанэр Храмов Андрей (сыхьэт 15-рэ дакъикъэ 53-рэ секунд 53-кIэ), етIуанэу Шкель Виталий (15:54:16), ещанэу Ререкин Антон (16:23:20) сымэ къызэпачащ. Абыхэм мы гъуэгуанэм къыщызэдэжэнымкIэ рекордыр сыхьэтитIкIэ ирагъэфIэкIуащ.

  • Зэхьэзэхуэм хэтахэм я гъуэгуанэр километри 109-рэ хъурт икIи абы и языныкъуэ Iыхьэхэр хуэзэрт метр мини 5,4-м нэблагъэ лъагапIэхэм. А зэхьэзэхуэм я зэфIэкIыр щагъэунэхуащ къэрали 9-м щыщ спортсмену, къэжыхьыныр фIыуэ зылъагъу щIалэгъуалэу 850-м.
  • ГЪУКIАКЪУЭ Инал.