ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ТекIуэныгъэм и дерсхэр»

2019-08-10

  • 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы хыхьэу Урысей Федерацэм Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм щыщ куэд ирагъэкIуэкIынущ егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ я IэнатIэхэм.

  • УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм, «Просвещение» къэрал IуэхущIапIэм, Урысей тхыдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм иджыблагъэ къыхалъхьащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм и щIыхькIэ «ТекIуэныгъэм и дерсхэр» фIэщыгъэр зиIэ, методикэ лэжьыгъэхэм я дунейпсо зэпеуэ егъэкIуэкIыпхъэу. Абы теухуа Iуэхухэр щаубзыху зэхуэс шыщхьэуIум и 8-м Москва щригъэкIуэкIащ зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэ комитетым. А жэрдэмыр къыхэзылъхьа IэнатIэхэм я унафэщIхэу Васильевэ Ольгэ, Узун Владимир, Нарышкин Сергей сымэ зэхуэсым Iэ щытрадзащ зэрызэдэлэжьэнумкIэ дэфтэрым.
  • Зэпеуэр екIуэкIынущ 2019 гъэм и фокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ 2020 гъэм и накъыгъэм и 9-м нэсыху. Ар IыхьитIу зэщхьэщыхауэ щытынущ: щIыналъэ Iыхьэрэ федеральнэу. 2020 гъэм и гъатхэпэм и 30-м ирихьэлIэу экспертхэм къыхахынущ щIыналъэ Iыхьэхэм нэхъыфIу къыщалъыта лэжьыгъэхэр, унэтIыныгъи 10-кIэ зэщхьэщыхауэ. Зэпеуэм хэтынущ тхыдэр, нэгъуэщI гуманитар предметхэр школхэм щезыгъэджхэр. Къыхэгъэщыпхъэщ УФ-м щылажьэ школхэм нэмыщI, нэгъуэщI къэралхэми щыIэ еджапIэхэм зэпеуэм хэтыну хуитыныгъэ зэраIэр.
  • «ТекIуэныгъэм и дерсхэр» дунейпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэм нэсхэр Москва ирагъэблэгъэнурэ, абы щагъэлъэпIэнущ. Апхуэдэ егъэджакIуэхэм я методикэ лэжьыгъэхэр, ята дерсхэм я планхэр щIэныгъэ-егъэджэныгъэ журналхэм къытрадзэнущ, хэт хуейми щыгъуазэ зыхуищIыфын папщIэ.
  • КЪАРДЭН Тамбий.