ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Тхылъым и махуэшхуэ-2019». ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу. «Шум и гъуэгу». Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 8.35 «Узэгугъур къогугъуж» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм. (0+)
 • 17.05 «Сабийхэм я дуней». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.30 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Бгым щызэIуощIэ» (12+)
 • 21.05 «ТщIэм кърикIуэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Бгым щызэIуощIэ» (12+)
 • 7.35 «Хэхыныгъэхэр-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу. (Кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.17 «Хэхыныгъэхэр-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу. (Кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 8.25 «ТщIэм кърикIуэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Teлеstudio»: адыгэбзэ. 27-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Спортым и зэман» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрэгъун Марианнэ и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Teлеstudio»: адыгэбзэ. 27-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Спортым и зэман» (12+)
 • 7.35 «Хэхыныгъэхэр-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу. (Кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.25 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Teлеstudio»: балъкъэрыбзэ. 27-нэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрэгъун Марианнэ и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Хэхыныгъэхэр-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу. (Кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 19.50 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей» (12+)
 • 20.55 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». Композитор Балэ Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Teлеstudio»: балъкъэрыбзэ. 27-нэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». Композитор Балэ Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Хэхыныгъэхэр-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу. (Кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 8.00 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей» (12+)
 • 9.00 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Партитура» (12+)
 • 18.00 «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Си гукъэкIыжхэр». Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт еджапIэм и унафэщI Темрокъуэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Адэжь лъапсэ». Къунашхэ я унагъуэр (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Си гукъэкIыжхэр». Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт еджапIэм и унафэщI Темрокъуэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Хэхыныгъэхэр-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу. (Кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 8.00 «Адэжь лъапсэ». Къунашхэ я унагъуэр (12+)
 • 8.30 «Партитура» (12+)
 • 8.55 «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.30 «ЩIэныгъэ». Тюбеевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Спортым и зэман» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Хэхыныгъэхэр-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу. (Кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 19.50 «ФIыцIэрэ хужьрэ». Байзулла Алий (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Зэманым екIуу» (12+)
 • 20.45 «Гъуазджэм и бзэкIэ». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ПащIэ Рамед (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Къуажэдэсхэр». Ерокъуэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ФIыцIэрэ хужьрэ». Байзулла Алий (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Зэманым екIуу» (12+)
 • 7.15 «Гъуазджэм и бзэкIэ». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ПащIэ Рамед (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЩIэныгъэ». Тюбеевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Къуажэдэсхэр». Ерокъуэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.20 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.40 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 17.55 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Шогуэ Мухьэмэд. Къубэ-Тэбэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.05 «Хэкуэгъухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 19.50 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 20.20 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 20.40 «ГушыIалъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Дэ къытхуэнар». Профессор, фило-лог Пщыбий Инал теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 18
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 6.20 «Дэ къытхуэнар». Профессор, фило- лог Пщыбий Инал теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «ГушыIалъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Хэкуэгъухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.55 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.10 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 8.40 «Узыщыгугъыпхъэр» (16+)
 • 15.55 Мультфильм (0+)
 • 16.00 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.15 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 16.40 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Хэгъэгу джэгушхуэ». Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль. Налшык къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу. «Си псалъэ дахэр фи гъусэщ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Ракурс» (12+)
 • 20.40 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». УсакIуэ, журналист ГъущIо Зариф и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 12
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «ЦIэхэр». КъурIэныр зэзыдзэ-кIа Пороховэ Валерие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «ГъащIэм и алыфбей». Илъэси 102-рэ зи ныбжь Жанатаевэ У. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Къардэнхэ я унагъуэр. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 13
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Ди щIэинхэр». Мастафэ Валерий «Зы экспонатым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Зэманым и лъэужьхэр». Урысейм къулыкъу хуэзыщIа адыгэхэр. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Пшэплъ». Гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 14
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.25 «Хэхыныгъэ-2019»
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Пщащэ нэхъ тхьэIухудыр къыщыхах зэпеуэр. Кэнжэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Вагъуэбэ». Бабугент къуажэ дэт кадет еджапIэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 15
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Вагъуэбын». УэрэджыIакIуэ Жашуев Б. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Новороссийск» линкорыр зэрыхэкIуэдар». Матрос Жылэ Хъусен (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Спортым и дуней». Ашихара-каратэмкIэ дунейпсо чемпион Шахмурзаев Ш. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Круговорот». Къаныкъуэ Заринэ и усэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 16
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Актёрым и монолог». Актрисэ МафIэдз З. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Литературэ зэIущIэхэр». «Минги Тау» журналыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.35 «ХъыбарыщIэхэр» нэтыным и гъусэу сабийхэр школым догъэхьэзыр». ПсапащIэ акцэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 17
 • 8.40 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Псыгуэнсу къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 18
 • 8.40 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 12
 • «ХъыбарыщIэхэр» адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.31, 13.12, 15.11, 18.12
 • 7.107.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 7.128.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 Литературэ тхыгъэхэу щIэуэ тредгъэтхахэр. Нало Ахьмэдхъан. «Жэщ гъуэгуанэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Къуршхэр мазэгъуэ жэщым къыхэщу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.3011.31 Хэхыныгъэ-2019
 1. 11. 4612.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.1013.12 Хэхыныгъэ-2019
 1. 13. 2514.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 15.1015.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 15.2615.50 «Театрым и илъэсым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.5016.00 Журт Биберд. «Ар Жансурэтщ» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.1018.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 18.2718.32 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3218.37 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3718.42 «Гупсэхугъуэ щыбгъуэт щIыпIэ»
 • 18.4219.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 20.1020.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 20.1120.36 Ныр Мухьэмэд «ЛIыхъужьищ» радиоинсценировкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 20.3621.00 Семёнов Исмэхьил «Актамак» поэмэр. Япэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр» адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.31,
 •  13.12, 15.11, 18.12
 • 7.107.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 7.128.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ
 • 8.108.30 «IэщIагъэ». Башиевэ ФатIимэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 Кулиев Борис и уэрэдхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 9.00 «Зы актёрым и театр». Тхьэщыгъуей Жаннэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.3011.31 Хэхыныгъэ-2019
 • 11.4612.00 «Дыщэ макъ». Ташло Алий (адыгэбзэкIэ)
 • 13.1013.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 13.2713.45 «Дохутырыр студием къыдогъэблагъэ»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.1015.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 15.2616.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.1018.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 18.2718.32 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3218.52 «Жыжьэу, нэхъ жыжьэжу»
 • 18.5219.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 20.1020.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 20.1120.36 «ГукъэкIыжхэр» циклым щыщщ. Пщыгъуэш Юрэ (адыгэбзэкIэ)
 • 20.3621.00 Семёнов Исмэхьил «Актамак» поэмэр. ЕтIуанэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 14
 • «ХъыбарыщIэхэр» адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.31,
 •  13.12, 15.11, 18.12
 • 7.107.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 7.128.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «Псэкупсэ джэлэс» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 Кулиев Хьэжмусэ «Нэчыхь тхыпIэ» гушыIэ Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.3011.31 Хэхыныгъэ-2019
 • 11.4612.00 Сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм. «ХъыбарIуатэм и пхъуантэ цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.1013.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 13.2714.00 «Фэр папщIэ». Концерт
 • 15.1015.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 15.2615.45 «Гъуэгу тетхэм я радио»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.1018.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 18.2718.32 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3218.41 «ЦIыхухэм ягъэхъыбар»
 • 18.4119.00 «Винил-кафе»
 • 20.1020.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 20.1120.30 — Семёнов Исмэхьил «Актамак» поэмэр. Ещанэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.3021.00 Радиом и фондым щыщщ. «ЗэIущIэ гукъинэжхэр». Тхьэбысым Умар (адыгэбзэкIэ)
 •  Махуэку, шыщхьэуIум и 15
 • «ХъыбарыщIэхэр» адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.31, 13.12, 15.11, 18.12
 • 7.118.00 — «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЛIакъуэ». Жангуразовхэ я лъэпкъыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Дыщалъхуа щIыналъэм и дахагъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Утыку кърихьа образхэр» циклым щыщщ. Акъсырэ Залымхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4612.00 КIэрашэ Тембот. «Iей пщIауэ, фIым ущымыгугъ» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.1013.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 13.2713.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «Таурыхъхэм я ауз» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.1015.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 15.2615.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.1018.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3218.37 «Командная строка»
 • 18.3718.42 «Гупсэхугъуэ щыбгъуэт щIыпIэ»
 • 18.4218.57 «КапитанитI»
 • 18.5719.00 Макъамэ Iэмэпсымэхэм папщIэ ятхахэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.1020.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 20.1120.31 Семёнов Исмэхьил «Актамак» поэмэр. ЕплIанэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.3121.00 «Фи пщыхьэщхьэ фIыуэ». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 16
 • «ХъыбарыщIэхэр» адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.31,
 •  13.12, 15.11, 18.12
 • 7.107.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 7.277.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70-80 гъэхэм радиом къитахэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Жьэгу пащхьэ». Ольмезов А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.309.00 «Дыхьэшхэнщ икIи гуэныхьи пылъкъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4612.00 «Усыгъэм и толъкъунхэм». Моттаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.1013.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 13.2714.00 «Портал»
 • 15.1015.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 15.2615.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.1018.12 Хэхыныгъэ-2019
 • 18.2718.32 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3218.46 «Спорт щхьэл»
 • 18.4619.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 20.1020.11 Хэхыныгъэ-2019
 • 20.1120.35 Зэдауэхэр
 • 20.3521.00 «Антологие: ХХ лIэщIыгъуэ». Бэлагъы Любэ (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 17
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 18
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 КIэрашэ Тембот. «ГущIыпсэ» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Батчаев М. «ГъащIэмрэ щIыхьымрэ» радиоспектаклыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 12
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «Хъыбарыщхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 13
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным теухуауэ (кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман): 7.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Жай кезиу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 14
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным теухуауэ (кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман): 7.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 15
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным теухуауэ (кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман): 7.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 16
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным теухуауэ (кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман): 7.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 17
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 18
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00 «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00 «Новости».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Ди гъэмахуэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)