ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-08-08

 • ШыщхьэуIум и 8, махуэку
 •  Альпинизмэм (альпинистым) и дунейпсо махуэщ
 • Офтальмологием и дунейпсо махуэщ
 • Джэдухэм я дунейпсо махуэщ
 • Швецием и Къэрал ныпым и махуэщ
 • Китай Республикэм щагъэлъапIэ Адэхэм я махуэр

 • 1899 гъэм США-м щыщ къэхутакIуэ Маршалл Альберт дунейм щыяпэу щIыIалъэ зэпкърилъхьащ, абы щыхьэт техъуэ тхылъи хуатхащ.
 • 1900 гъэм теннис спорт лIэужьыгъуэм и саугъэт нэхъ лъапIэ дыдэр — Дэвис и Кубокыр — ягъэуващ.
 • 1924 гъэм Москва къалэ кIуэцIым япэ автобус линэр щаутIыпщащ.
 • 1927 гъэм Франджым хэIущIыIу щащIащ хьэм къыпкърыхьэ емынэ узым и хущхъуэгъуэр къызэрагъуэтар.
 • 1941 гъэм Сталин Иосиф советыдзэхэм я командующэ нэхъыщхьэу ягъэуващ.
 • 1941 гъэм Совет Союзым и «Ил-4» кхъухьлъатитху Берлин япэу щхьэщыхьэри, лагъымхэр ирадзыхащ.
 • 1942 гъэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ Налшык комитетым унафэ ищIащ республикэм и къалащхьэм и къыдыхьэпIэхэм быдапIэхэр щаухуэну.
 • 1943 гъэм Дзэ Плъыжьым и Iэщэхэм къахэхъуащ КВ-95 танк хьэлъэр.
 • 1949 гъэм Страсбург (Франджы) щызэхэтащ Европэм и Советым и япэ сессиер.
 • 1955 гъэм СССР-м къыщащтащ илъэсым къриубыдэу зы мазэ лэжьакIуэм зигъэпсэхунымрэ ныбжьыщIэхэр лэжьэну хуит зэращIымрэ ятеухуа хабзэхэр.
 • 1967 гъэм Бангкок (Таиланд) къыщызэрагъэпэщащ Ипщэ-КъуэкIыпIэ Азием хыхьэ къэралхэм я зэгухьэныгъэр (АСЕАН). Абы хыхьащ Индонезиер, Малайзиер, Сингапурыр, Таиландыр, Филиппинхэр, нэхъ иужьыIуэкIэ Брунейр (1984 гъэм), Вьетнамыр (1995), Лаосымрэ Мьянмэрэ (1997), Камбоджэр (1999).
 • 2008 гъэм ХХIХ гъэмахуэ Олимп Джэгухэр Китайм и къалащхьэ Пекин къыщызэIуахащ. Ахэр шыщхьэуIум и 8 — 24-хэм екIуэкIащ. Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ абы чемпион щыхъуауэ щытащ адыгэ щIалэ Хъущт Аслъэнбэч.
 • Урысей Федерацэм и мызакъуэу дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа нэ дохутыр Iэзэ Фёдоров Святослав къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ киноактёр, режиссёр цIэрыIуэ, «Оскар»-р тIэунейрэ, нэгъуэщI саугъэтхэри зрата Хоффман Дастин и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Урысей кинорежиссёр, Кином и Унэм и унафэщI, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, «Ника» саугъэтыр зыгъэува Гусман Юлий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Балетмейстер Марыщ Заур къызэралъхурэ илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Кхъухьлъатэзехуэ-космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Савицкая Светланэ и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Актёр, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Куржымрэ Чувашиемрэ я цIыхубэ артист Садальский Станислав и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къудали Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Швейцарием щыщ теннисист, дуней псом щынэхъ лъэщ дыдэхэм хабжэ Федерер Роджер и ныбжьыр илъэс 38-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 27-рэ, жэщым градус 16 — 18 щыхъунущ.
 •  
 • ШыщхьэуIум и 9, мэрем
 •  Тхылъ фIыуэ зылъагъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Щалъхуа щIыналъэ щыпсэуж лъэпкъхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и дзэ щIыхьым и махуэщ — Пётр Езанэм и унафэм щIэту урыс флотыр 1714 гъэм шведхэм Гангут щIыхьэбзыпэм деж щатекIуащ.
 • Болгарием и Дзэ-тенджыз флотым и махуэщ
 • Канадэм щагъэлъапIэ мамырщIэкъухэм я махуэр
 • США-м и мэзхэр мафIэсым щыхъумэным и лъэпкъ махуэщ
 • 1173 гъэм Пизэ къалэм (Италие) ухуэн щыщIадзащ чэщанэ. Ар дуней псом цIэрыIуэ щызыщIар лъэныкъуэкIэ ещIауэ зэрыщытырщ. 1173 — 1250 гъэхэм ищхъэрэкIэ, 1272 — 1997 гъэхэм ипщэкIэ ещIащ. А чэщанэр дунейм и щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм яхибжащ ЮНЕСКО-м.
 • 1859 гъэм Америкэм щыщ Эймс Натан эскалатор къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ къратащ.
 • 1940 гъэм Берлин — Багдад гъущI гъуэгур ухуэн яухащ.
 • 1942 гъэм блокадэм ит Ленинград къалэм щагъэзэщIат Шостакович Дмит-рий и «Ебланэ симфониер».
 • 1945 гъэм СССР-м Японием зауэ ирищIылIащ, и дзэхэр Маньчжурием иришэри.
 • 1945 гъэм Японием и Нагасаки къалэм США-м и кхъухьлъатэм атомнэ бомбэ щридзыхащ. Абы цIыху мин 74-рэ хэкIуэдауэ, къалэм щыщ Iыхьэшхуи зэтракъутауэ щытащ.
 • 1965 гъэм Сингапурыр Малайзием къыхэкIри, къэрал щхьэхуэ хъуащ.
 • 1990 гъэм Карельскэ АССР-м и къэрал суверенитетым теухуа унафэр къащтащ. 1991 гъэм къыщыщIэдзауэ ар УФ-м щыщ Карелие Республикэщ.
 • 1990 гъэм «Эхо Москвы» радиостанцым лэжьэн щIидзащ.
 • 1992 гъэм Барселонэ (Испание) щызэхуащIыжащ ХХV гъэмахуэ Олимп Джэгухэр.
 • Кавказым и археолог, археограф Берже Адольф къызэралъхурэ илъэси 191-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Гуляев Юрий къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Совет журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ, политолог, 1991 — 1997 гъэхэм СССР-м и лIыкIуэу Израилым щыIа Бовин Александр къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Политик, Украинэм и етIуанэ президенту щыта (1994 — 2005 гъэхэм) Кучмэ Леонид и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ уэрэджыIакIуэ, актрисэ Хьюстон Уитни къызэралъхурэ илъэс 56-рэ ирокъу. Ар саугъэт, дамыгъэ лъапIэу нэхъыбэ дыдэ зыхуагъэфэща артисткэщ — апхуэдэу абы 400-м щIигъу иIэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 29 — 30, жэщым градус 19 — 21-рэ щыхъунущ.