ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-07-09

 • Бадзэуэгъуэм и 9,  гъубж
 •  Азербайджаным и дипломатие къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 •  Аргентинэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1816 гъэм ар Испанием къыгуэкIащ.
 •  Къэзахъстаным и налог IэнатIэм и махуэщ

 •  1762 гъэм Урысейм и император Пётр Ещанэр традзри, къэрал унафэр абы и щхьэгъусэ Екатеринэ ЕтIуанэм IэщIалъхьащ.
 •  1877 гъэм Уимблдон (Инджылызым и къалащхьэ Лондон пэмыжыжьэ щIыпIэм) щекIуэкIащ теннисымкIэ япэ зэхьэзэхуэр.
 •  1906 гъэм Урысейм и император Николай ЕтIуанэм унафэ къыдигъэкIащ япэ Къэрал думэр зэбгрыгъэкIыжыным теухуауэ.
 •  1927 гъэм «Роман-газета»-м къыдэкIын щIидзащ.
 •  1945 гъэм ВКП(б)-м и Налшык къалэ комитетым унафэ къищтащ Хэку зауэшхуэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэм защIэгъэкъуэным теухуауэ.
 •  1957 гъэм Менделеевым и таблицэм 102-нэ элементу хагъэхьащ нобелий зыфIащар.
 •  1959 гъэм Налшык и Театр щхъуантIэм Пятницкэм и цIэр зезыхьэ къэрал академическэ хорым и концерт щекIуэкIащ.
 •  АР-м и цIыхубэ усакIуэ, драматург, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бэрэтэр Хьэмид къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 •  Антарктидэр джыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзы-щIа совет географ цIэрыIуэ, СССР-м щIэныгъэхэмкIэ и академием хэта, Совет Союзым и Къэрал саугъэтыр зрата Капицэ Андрей къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 •  Совет актрисэ, уэрэджыIакIуэ, Урысейм и цIыхубэ артисткэ Кириенкэ Зинаидэ и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
 •  Совет кинорежиссёр, УФ-м и цIыхубэ артист Климов Элем къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 •  УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ, «Ника» саугъэтыр зрата АхъуэджакIуэ Лие и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 •  Шэрджэс еджагъэшхуэ, ботаник, жылагъуэ лэжьакIуэ Хьэкъун Барэсбий къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Беслъэней Чэмал и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 •  Украинэм щыщ политик, а къэралым и еплIанэ президенту щыта (2010 — 2014 гъэхэм лэжьащ) Янукович Виктор и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 •  США-м щыщ актёр, режиссёр, продюсер цIэрыIуэ, «Оскар» саугъэтыр тIэунейрэ, «Дыщэ глобусыр» плIэнейрэ зрата, нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэ куэд зыхуагъэфэща Хэнкс Том и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 •  Урысей актрисэ, уэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гусевэ Екатеринэ и ныбжьыр илъэс 43-рэ ирокъу.
 •  Урысей актёр, режиссёр, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и цIыхубэ артист Дюжев Дмитрий и ныбжьыр илъэс 41-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 27-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 10,  бэрэжьей
 •  Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ. 1709 гъэм Пётр Езанэм и унафэм щIэт урысеидзэм шведхэм я армэр Полтавэ деж щызэхикъутащ.
 •  Монголием и Къэрал ныпым и махуэщ
 •  1878 гъэм Инджылызым щекIуэкI футбол зэIущIэм арбитрым япэ дыдэу кIэфий къыщигъэсэбэпащ.
 •  1918 гъэм Советхэм я V Урысейпсо съездым РСФСР-м и Конституцэр — япэ Совет Конституцэр — къищтащ.
 •  1925 гъэм ЦИК-м и Президиумымрэ СССР-м и цIыхубэ комиссархэм я советымрэ я унафэкIэ къызэрагъэпэщащ Совет Союзым и Телеграф агентствэр — ТАСС жыхуиIэр.
 •  1934 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ цIыхубэ комиссариатыр (НКВД).
 •  КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ, Абхъазым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэнфэн Алим къызэралъхурэ илъэс 97-рэ ирокъу.
 •  Къэрал лэжьакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и юрист Щоджэн Iэбу къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Срыкъуэ ХьэмщIасэ къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
 •  Химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ибрэхьим Хьэмзэт и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 •  Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Сэбаншы Хъусен и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 •  Жылагъуэ лэжьакIуэ, Сирием и Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэу щыта Гугу Акрэм и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 •  УФ-м и цIыхубэ артист Олейников Илья (и унэцIэ дыдэр Кляверщ) къызэралъхурэ илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  УФ-м и цIыхубэ артист Стоянов Юрий и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и медалыр зыхуагъэфэща Портэ Галинэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  КъБР-ми КъШР-ми щIыхь зиIэ я артисткэ Шэрджэс Iэсият къыщалъхуа махуэщ.
 •  Урысей фигурист, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп чемпион Кацалапов Никитэ и ныбжьыр илъэс 28-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 25-рэ, жэщым градус 17 — 18 щыхъунущ.