ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэкъуэтыныгъэм къыхуезыджэ

2019-06-15

  • Урысейм и махуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъуауэгъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэнхабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм  я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ  хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр  щызэхуэсат Къэбэрдейр Уры-сейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум.

  • ЦIыхухэм я лъэпкъ фащэхэр щатIэгъат, гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ зэраIэр зыхыуагъащIэу. Оркестрым игъэIу макъамэхэм едаIуэу ахэр гупу екIуэлIащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Урысейм и нып метри 8 зи кIыхьагъыр зыIыгъа волонтёрхэмрэ кадетхэмрэ псом япэ итащ. Абдеж къыщызэрагъэпэщат  республикэм  и сурэтыщIхэм, IэпщIэлъапщIэхэм, сабий школхэм я гъэсэнхэм я Iэдакъэ-щIэкI гъэлъэгъуэныгъэхэр.
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща пшыхьыр къызэIуихащ а IуэхущIапIэм и унафэщI Берд Хьэзрэталий.
  • — Урысейр зыми хуэмыдэ къэралщ, — жиIащ абы. — И пщIэр иIыгъыу ар зэман нэхъ гугъу дыдэхэми къыпхыкIащ. Ар и фIыгъэщ цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм. Нобэ ди къалэнщ  ди Хэкур нэхъри едгъэфIэкIуэну, дуней псом фIы и лъэныкъуэкIэ къыхэщу тщIыну. Къэралыр лъэщмэ, абы и цIыхухэм зыри къытегушхуэфынукъым, пщIэ яIэнущ. Урысейр зи инагъым увыпIэ лъагэ щиIыгъщ ди Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэм, лъэпкъи  100-м щIигъу зэрысым. Республикэм и ехъулIэныгъэхэр къэралым къигъэлъэгъуащ   ордениплIкIэ. Зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым, ди лъахэр сыт щыгъуи Кавказ Ищхъэрэм и налкъутналмэсу зэрыщытар, дяпэкIи апхуэдэнущ. Ды-     зэкъуэтыху къыттекIуэн щыIэкъым! Мы махуэшхуэр абы и щыхьэтщ. Мамырыгъэрэ узыншагъэрэ фиIэну сынывохъуэхъу.
  • Бердыр къэпсэлъа нэужь, къызэхуэсахэм я гукъыдэжыр къаIэту           зыкъагъэлъэгъуащ республикэм и уэрэджыIакIуэхэмрэ сабий къэфакIуэ гупхэмрэ.
  • КЪАНЩАУЭ  Мэлычыпхъу.
  • Сурэтхэр  Къарей  Элинэ  трихащ.