ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Санкт-Петербург щекIуэкI дунейпсо экономикэ зэхуэсышхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтщ

2019-06-07

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек я пашэу Санкт-Петербург и «Экспофорум» гъэлъэгъуапIэ центрым мэкъуауэгъуэм и 6-м къыщызэIуаха дунейпсо экономикэ зэIущIэшхуэм хэтщ ди республикэм и лIыкIуэ гуп.

  • Мы зэхыхьэшхуэм хиубыдэу Iэ щIадзынущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр «Iуэху щызэрахьэ Урысей» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм, «Кавказ Ищхъэрэм электрокъарур щытезыгуашэ сеть» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам зэрадэлэжьэну зэгурыIуэныгъэхэм, КъБР-м и Правительствэр, КъШР-м и Правительствэр, Адыгэ Республикэм и Министрхэм я Кабинетыр щэнхабзэ-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм 2019 — 2021 гъэхэм зэрыщызэдэлэжьэну щIыкIэм и планым.
  • КIуэкIуэ Казбек утыку зыбжанэм къыщыпсэлъэнущ, IэнатIэ щхьэхуэхэм я унафэщIхэм яхуэзэнущ.
  • Апхуэдэ япэ зэIущIэр дыгъуасэ экономикэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу екIуэкIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ «Газпром межрегионгаз» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Густов Сергей. Ахэр тепсэлъыхьащ цIыхухэмрэ IэнатIэхэмрэ зэблэу къыхэмыкIыу газкIэ къызэгъэпэщыным, газыр зэрызэбграш системэхэр зэпIэзэрыту гъэлэжьэным, ди республикэм и къалащхьэм и хуабэ-энергетикэ комплексыр къэгъэщIэрэщIэжыным, газыр шынагъуэншэу къэгъэсэбэпынымкIэ иджырей технологиехэр зэтегъэувэным.
  • Хэхауэ тепсэлъыхьащ газ уасэмкIэ зэтрихьа щIыхуэр зэтегъэкIыжыным. ЗэрыжаIамкIэ, абы и лъэныкъуэкIэ иджыпсту ди республикэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыпашэщ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.