ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэманым и гъуджэ

2019-06-01

  • Нобэ илъэс 95-рэ ирокъу «Адыгэ псалъэ» газетыр къыдэкIын зэрыщIидзэрэ. Ар икъукIэ мыхьэнэщхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ.

  • Лъэпкъ газетыр сыт хуэдэ зэманми екIуу тетхыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрми къэралми къыщыхъу Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм, цIыхухэр зэпымыууэ къыхуриджащ гъуэгу захуэ тетыным, я анэдэлъхубзэр яхъумэжыным, мамыру, зэгурыIуэу зэдэпсэуным. Ар пэжагъым сыт щыгъуи телэжьащ, ди республикэм и щэнхаб- зэм, экономикэм зегъэужьыным хущIэкъуащ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ иужьрей зэманым редакцэм и лэжьэкIэмрэ и Iуэху зехьэкIэмрэ зэрыригъэфIэкIуари. Газетыр и теплъэкIи и купщIэкIи нэхъ щIэщыгъуэ хъуащ. Абы и напэкIуэцIхэм сыт щыгъуи ибогъуатэ ди зэманым пэджэж Iуэху еплъыкIэ гъэщIэгъуэнхэр.
  • Нобэ «Адыгэ псалъэр» республикэм и къыдэкIыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ жытIэмэ, едгъэлея хъунукъым. Ар, шэч хэмылъу,  зи  фIыгъэр  абдеж  Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI лэжьакIуэхэр зэрыщызэгъэуIуаращ, жэуаплыныгъэ яхэлъу, я щIэджыкIакIуэхэр арэзы зэращIыным пылъу, псалъэм и къарур зыхащIэу.
  • Сыхуейт сэ езыми «Заман» газетым и лэжьакIуэхэми къыдбгъэдэкIыу махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэм дехъуэхъуну. Журналистикэр IэщIагъэу къыхэзыха псоми ехъулIэныгъэ фиIэну, фыузыншэу фи IэнатIэм фыпэрытыну ди гуапэщ.
  • АТТАЕВ Жэмал,
  • «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ.