ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мыхьэнэшхуэ  зиIэ

2019-06-01

  • Нобэ «Адыгэ псалъэ» газетыр илъэс 95-рэ зэрырикъур абы и лэжьакIуэхэм ядыдогъэлъапIэ республикэм ис журналист псоми.

  • Редакцэм и лэжьакIуэхэр жэуаплыныгъэу яхьыр зыхащIэу, я щIэджыкIакIуэхэм пэжагъкIэ ябгъэдэту мэлажьэ. Аращ адыгэхэм я лъэпкъ газетым и пщIэр къэзыIэтар.
  • ЦIыхубэр зэкъуэгъэувэнымкIэ, щIыналъэм мамыру зиужьынымкIэ Iэмэпсымэ нэхъыщхьэ дыдэхэм язщ журналистикэр. Мы IэнатIэм пэрытхэм махуэ къэс евгъэкIуэкI лэжьыгъэр цIыхубэм дежкIэ щхьэпэщ, ахэр зыгъэпIейтеинкIэ хъуну, жылагъуэм дежкIэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэ куэдым фытопсэлъыхь, фытотхыхьри.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт цIыху 500-м щIигъум къабгъэдэкIыу «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ псоми дохъуэхъу я IэнатIэ мытыншым и хъер ялъагъуну, узыншагъэрэ ехъулIэныгъэрэ езыхэми я Iыхьлыхэми яIэну.
  • ШАВАЕВЭ Разият,
  • КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым
  •  и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ.