ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-23

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 27
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Хьэндырабгъуэ». Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным сабийхэр щыхуаущий нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Чэзу». Бабугент къуажэ администра-цэм и унафэщI Османов Мухътар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

 • 8.20 «Си адэм и хъыбар къысхуэфIуэтэж». Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу траха документальнэ фильм (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм екIуэкIа зэхыхьэхэм къратыкI репортаж. «Тщыгъупщакъым». Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIа махуэшхуэ зэхыхьэм къратыкI репортаж (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, накъыгъэм и 28
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм екIуэкIа зэхыхьэхэм къратыкI репортаж. «Тщыгъупщакъым». Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 8.50 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Усыгъэм и дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Teлеstudio»: адыгэбзэ. ЕпщыкIуханэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «СтIол хъурей». Къэрэшей-балъкъэрыбзэхэр хъумэным, зегъэужьыным теухуауэ. Черкесск къалэ. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм екIуэкIа зэхыхьэхэм къратыкI репортаж. «Фэеплъ ма-хуэм». КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Кодекс куманикус» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 29
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм екIуэкIа зэхыхьэхэм къратыкI репортаж. «Фэеплъ махуэм». КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Кодекс куманикус» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 9.05 «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «СтIол хъурей». Къэрэшей-балъкъэрыбзэхэр хъумэным, зегъэужьыным теухуауэ. Черкесск къалэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». Уэзрокъуэ Чэрим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «СурэтыщI». СурэтыщI Узденов М. и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Кононюк Василий (12+)
 • 21.00 «ЩIэплъыпIэ». Тележурнал (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, накъыгъэм и 30
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 «Teлеstudio»: балъкъэрыбзэ. ЕпщыкIуханэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Кононюк Василий (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «СурэтыщI». СурэтыщI Узденов М. и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Си фочым IэплIэ есшэкIауэ…». КIыщокъуэ Алим и зауэ лирикэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «Зи сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр». Къумахуэ Фариз (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Дэ къэдгъэзэжащ!» Балъкъэрхэм я хэкум къыщагъэзэжа махуэм и щIыхькIэ концерт. Япэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Генерал-майор Довгань Вячеслав (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, накъыгъэм и 31
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр». Къумахуэ Фариз (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.30 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Генерал — майор Довгань Вячеслав (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Лъэужь махуэ». Шыбзыхъуэ Хьид. Нартан къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Органым къикI макъамэм и концерт» (12+)
 • 17.00 Мультфильм
 • 17.15 «Дэ къэдгъэзэжащ!» Балъкъэрхэм я хэкум къыщагъэзэжа махуэм и щIыхькIэ концерт. КIэух Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Ди псэлъэгъухэр». Пшынауэ Жыгун Эдуард (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор БакIуу Хъанджэрий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 21.10 «ЛъэщапIэ». Велиев Рафик (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор БакIуу Хъанджэрий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ЛъэщапIэ». Велиев Рафик (12+)
 • 7.15 «Микрофоныр — сабийхэм» (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Ди псэлъэгъухэр». Пшынауэ Жыгун Эдуард (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.05 «Бэйбики». Сабийхэм папщIэ (6+)
 • 17.20 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 18.05 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 19.20 «Ди къежьапIэ». Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт сабий художественнэ еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Тхьэбысым джэгу». «Бзэрабзэ» арт-гупым я концерт. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.50 «IэпщIэлъапщIэ». Рахаевэ Алёнэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.20 «Ракурс». (16+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «IэпщIэлъапщIэ». Рахаевэ Алёнэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.30 «Ракурс». (16+)
 • 7.05 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.20 «Ди къежьапIэ». Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт сабий художественнэ еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.45 «Бэйбики». Сабийхэм папщIэ (6+)
 • 15.55 Мультфильм (0+)
 • 16.10 «Зиусхьэн хахуэ». Урысей щIалэгъуалэ театрым и спектакль (12+)
 • 17.05 «ЦIыкIураш». Сабий театр зэпеуэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «Къэухь» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «Тхьэбысым джэгу». «Бзэрабзэ» арт-гупым я концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «IэпщIэлъапщIагъэм и щэхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Арура». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты-Хъан Алим (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 •  «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 •  Блыщхьэ, накъыгъэм и 27
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». УФ-м спортымкIэ и мастер Тут А. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Вагъуэбэ». Модельер-дизайнер Шахановэ Ф. (балъкъэрыбзэ-кIэ) (12+)
 • 18.15 «Сыт профессорыр зыщIэхъуэпсыр?» Мысачэ Валерий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, накъыгъэм и 28
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Къубэ-Тэбэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Гъэм и зэманхэр». Гъатхэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «ГъащIэм и алыфбей» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Зэманым и лъэужьхэр». Жанхъуэт Кушыкупщым и гъащIэм теухуауэ. Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 29
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Дохутыр-невролог Чып Д. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Вагъуэбэ». Тогузаев К. и фэеплъу волейболымкIэ ирагъэкIуэкIа турнир (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Унагъуэ насып». ТхьэкIумащIэхэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, накъыгъэм и 30
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Вагъуэбэ». Балъкъэр театрым и актёр Кучуков Магомед и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Композитор Мамий Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Вагъуэбэ». ТхакIуэ, этнограф Абдулаевэ М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Узыншэу фыщыт». «Лэгъупыкъу» сабий зыгъэпсэху- пIэм и дохутыр ХьэцIыкIу Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, накъыгъэм и 31
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Зольские вести» газетыр илъэс 55-рэ ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Ди щIэинхэр». Мечиев Кязим и унэ-музейр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Адыгэ узэщIакIуэхэр». Нэгумэ Шорэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 1
 • 8.40 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». «Бжьамий» ансамблыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 8.40 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Зи цIэр тхыдэм хэмыгъуэщэжыну КIурацэ»
 • 8.35 — 8.50 «IэщIагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.50 — 9.00 Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 15.25 — 15.50 «Театрым и илъэсым»
 • 15.50 — 16.00 Горький Максим. «Пепе» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.35 — 18.45 «ЩIэныгъэхэм я пхъуантэ»
 • 18.45 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, накъыгъэм и 28
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Ислъамымрэ динымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 «Таурыхъыр таурыхъым кIэлъыкIуэу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Ахубэ Джумэ. «Матэ» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Кулиевым и IэдакъэщIэкIхэм дыкъоджэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Iуэху нэхъыщхьэм теухуауэ»
 • 13.45 — 14.00 МэшбащIэ Исхьэкъ. «Си псэм и щэхур» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.45 «И пэжыпIэр»
 • 18.45 — 19.00 «КапитанитI»
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 29
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Псэм и купсэ» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 «ШыкIэпшынэм и макъ жьгъырухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Ди ныбжьэгъур дигу къэдгъэкIыжу». Токумаев Жэгъэфар (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Кулиев Къайсын и IэдакъэщIэкIхэм дыкъоджэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Фэр папщIэ». Концерт.
 • 15.25 — 15.45 «Гъуэгу тетхэм я радио» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 «ЦIыхухэм жаIэ»
 • 18.40 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Махуэку, накъыгъэм и 30
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Гуртуевхэ я лъэпкъыр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 Къызэрыфэ пшыналъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Iуащхьэмахуэ» и махуэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Кулиевым и IэдакъэщIэкIхэм дыкъоджэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.30 — 18.35 «Командная строка»
 • 18.35 — 18.50 «ЗэблэкIыгъуэ нэжэгужэ»
 • 18.50 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, накъыгъэм и 31
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу»  (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 70-80 гъэхэм радиом къита уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «КъежьапIэхэр». Балъкъэр къэрал драмэ театр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.50 «Дыхьэшхэнщ, гуэныхьи пылъкъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.50 — 9.00 Фонотекэм щIэуэ къыхыхьахэр. «Макъ жьгъырухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Кулиев Къайсын и IэдакъэщIэкIхэм дыкъоджэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Винил-кафе»
 • 13.45 — 14.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 1. 30 — 18.45 «Спортым теухуауэ»
 • 18.45 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 1
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 Театрыр микрофоным Iутщ. IутIыж Борис. «Гъуэбжэгъуэщ» радиоспектаклыр. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.25 — 11.00 Кулиев Къайсын. «Аууш» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.10 — 12.00 Театрыр микрофоным Iутщ. IутIыж Борис. «Гъуэбжэгъуэщ» радиоспектаклыр. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 27
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, накъыгъэм и 28
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 29
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, накъыгъэм и 30
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэ- кIэ)
 • Мэрем, накъыгъэм и 31
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 1
 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)