ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхухэмрэ роботхэмрэ

2019-05-16

  • Урысей IэщIагъэлIхэм къагупсысащ «антропоморфный робот» зыфIащар. И теплъэкIэ ар щIалэщIэщ, зэкIужщ, и нэпкъпэпкъыр цIыхум ейм хуэдабзэщ, ущепсалъэкIэ и нэгум къощ жыпIэр зэрызыхищIэр.

  • Мыпхуэдэ роботхэр цIыхухэм я пIэкIэ щылэжьэфынущ пощтхэм, банкхэм, муниципальнэ IуэхущIапIэхэм. «Дэ шэч къытетхьэркъым цIыхум ещхь дыдэу робот зэрытхуэщIынум. Уеблэмэ цIыхумрэ роботымрэ яхузэхэмыхуу хъунущ», — жеIэ «Промобот» IуэхущIапIэм и директорхэм я советым и унафэщI Южаков Алексей.
  • ГуманоидкIэ зэджэ роботхэр куэд щIащ зэрыщыIэрэ, ауэ ахэр цIыхум ещхькъым. Иджы тхузэхэгъэмыкIыу зэщхь хъуну жаIэ. ЩIэныгъэлIхэм гугъуехь куэд къызэранэкIащ роботым и фэр цIыхуфэм ещхьыркъабзэ ящIын папщIэ. Псом хуэмыдэу мыбы хуэIэзэ хъуащ Япониер. 2014 гъэм Осакэ къалэм и университетым и профессор Исигурэ Хироси ищIат теленэтынхэр езыгъэкIуэкI пщащэ.
  • Роботхэр театрхэм (Токио щагъэлъэгъуагъэххэщ робот зыхэта спектакль), университетхэм щылэжьэнущ. Псалъэм папщIэ, Аалборг университетым (Дание) и профессор Шарфе Хенрик езым ещхьу робот ищIащ. Ар лекцэ къоджэф, уеблэмэ къемыдаIуэ студентхэм яхуогубжь.
  • Псом хуэмыдэу роботхэр куэду къыщагъэсэбэп промышленностым. 2018 гъэм Урысейм апхуэдэ роботу щащар процент 21-кIэ хэхъуащ (сом меларди 2,5-рэ и уасэ).
  • Автомобиль щащI заводхэращ роботыр нэхъыбэу къызыщагъэсэбэпыр (мы зэманым робот мини 5 мэлажьэххэ). КъищынэмыщIауэ, машинэщI, металлургие, химие промышленностым щIэупщIэшхуэ щаIэщ.
  • Роботхэм цIыхухэр лэжьапIэншэу къагъэнэну жызыIи абы иригузави щыIэщ. Ауэ щIэныгъэлIхэм ар ядэркъым, зы IэщIагъэ гуэрым щIэупщIэ имыIэжу хъуми, нэгъуэщI къоунэху, жаIэри.