ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалымрэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зратахэм я фэеплъымрэ удз гъэгъахэр тралъхьэ

2019-05-14

  • Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящIыгъуу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 9-м удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалымрэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зратахэм я фэеплъымрэ.

  • Я щхьэхэр хэкур зыхъума лIыхъужьхэм хуагъэщхъын папщIэ къекIуэлIат УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Попков В. Г., КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, КъБР-м и Правительствэм хэтхэр, хабзэхъумэ органхэм, жылагъуэ, профсоюз зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, дин лэжьакIуэхэр, студентхэр, курыт еджапIэхэм щIэсхэр.
  • Ди республикэм щыщу фронтым цIыху мин 60-м щIигъу кIуати, мин 40-м щIигъум къагъэзэжа-къым. Къызэхуэсахэр абыхэм зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ.
  • ТекIуэныгъэм и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэр республикэм и къалэ, район псоми щекIуэкIащ.
  •  
  • Сурэтхэр тезыхар Къарей Элинэщ.