ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-05-14

 • Накъыгъэм и 14, гъубж
 •  Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэщ
 •  Астрономием и дунейпсо махуэщ
 •  Хьэлэлу сату щIыным и дунейпсо махуэщ
 •  1692 гъэм япэ урыс дзэ кхъухьыр псым трагъэхьащ.
 •  1796 гъэм инджылыз еджагъэшхуэ Дженнер Эдуард япэу фэрэкI хилъхьащ.

 •  1878 гъэм США-м и тыкуэнхэм къыщIалъхьащ Инджылызым щыщ химик Чезбро Роберт зэхилъхьа, медицинэми косметологиеми къыщагъэсэбэп «вазелиныр».
 •  1900 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж къыщызэIуахащ II Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр.
 •  1904 гъэм Сент-Луис (США) къыщызэIуахащ III Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр.
 •  1955 гъэм Албанием, Болгарием, ГДР-м, Венгрием, Польшэм, Румынием, СССР-м, Чехословакием я лIыкIуэхэм зэращIылIащ зэныбжьэгъуным, зэдэлэжьэнымрэ зызэщIэгъэкъуэнымрэ хуагъэпса Варшавэ зэгурыIуэныгъэр.
 •  1995 гъэм Беларусь Республикэм щекIуэкIащ япэ цIыхубэ референдумыр. Абы ипкъ иткIэ къащтауэ щытащ къэралым и ныпымрэ и гербымрэ.
 •  2008 гъэм Санкт-Петербург и «Зенит» футбол клубым УЕФА-м и Кубокыр къихьащ.
 •  Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тау Пщыкъан и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 •  Къэрал къулыкъущIэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, Абхъаз Республикэм и япэ президенту щыта Ардзинбэ Владислав къызэралъхурэ илъэс 74-рэ ирокъу.
 •  Композитор, музыковед Блай Тамарэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  Совет композитор, усакIуэ, продюсер цIэрыIуэ Матецкий Владимир и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 •  США-м щыщ программист, «Facebook» сетым и къызэгъэпэщакIуэ Цукерберг Марк и ныбжьыр илъэс 35-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 21 — 23-рэ, жэщым градус 12 — 15 щыхъунущ.
 • Накъыгъэм и 15, бэрэжьей
 •  Унагъуэхэм я дунейпсо махуэщ
 •  Климатым и дунейпсо махуэщ
 •  СПИД узыфэм илIыкIахэм я фэеплъ махуэщ
 •  Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм щагъэлъапIэ осетиныбзэмрэ литературэмрэ я махуэр
 •  1867 гъэм Жор Плъыжьым и Урысей зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 •  1930 гъэм США-м щыщ Черч Эллен дунейм щыяпэу стюардессэу лэжьэн щIидзауэ щытащ.
 •  1942 гъэм 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ шууей дивизэр зауэм кIуащ.
 •  1945 гъэм Югославием и дзэм иухащ къэралыр фашист зэрыпхъуакIуэхэм къаIэщIэгъэкIыжын.
 •  1955 гъэм СССР-м, Инджылызым, Франджым, США-м, Австрием Венэ Iэ щытрадзащ Австрием и къэралыгъуэр зэфIэгъэувэжыным, ар демократие хабзэхэм тетыным теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 •  1965 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ ЩIэныгъэхэмкIэ и академием Хьэрш къэхутэныгъэхэмкIэ и институтыр.
 •  Роман цIэрыIуэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа урыс тхакIуэ, драматург, режиссёр Булгаков Михаил къызэралъхурэ илъэси 127-рэ ирокъу.
 •  Шэрджэс тхакIуэ Темыр Сэлихь къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 •  Режиссёр, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артист IэхъуэджакIуэ Мэжид къызэралъхурэ илъэси 106-рэ ирокъу.
 •  Драматург, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Акъсырэ Залымхъан къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 •  ТхакIуэ, драматург, журналист, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дудар Хьэутий къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 •  Совет актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Касаткинэ Людмилэ къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 •  Урысей композитор, Совет Союзым и цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Эшпай Андрей къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м и цIыхубэ артист, режиссёр ШэрыIужь Анатолий къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 •  ТхакIуэ, журналист, «Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Къамбий Зуфар къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 •  УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Светличная Светланэ и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 •  Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, РАЕН-ми ЩIДАА-ми я академик, РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр центрым и тхьэмадэ Иуан Пётр и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 •  УФ-ми, Кубанми, КъБР-ми щIыхь зиIэ я артист, Адыгэ Республикэм и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Зэныбжьэгъугъэм и орденыр зрата Зыхьэ Заурбий и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ДыщэкI Артур и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 27-рэ, жэщым градус 14 — 16 щыхъунущ.