ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэм и 9-м екIуэкIыну гуфIэгъуэ Iуэхухэр

2019-05-08

  • 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 74-рэ зэрырикъур накъыгъэм и 9-м республикэм хэIэтыкIауэ щагъэлъэпIэнущ.

  • А махуэмсыхьэти 10-м удз гъэгъахэр тралъхьэнущ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым.
  • Сыхьэт 11-м Налшык и уэрам нэхъыщхьэм «Полк уахътыншэр» кърикIуэнущ. Нэгъабэ а Iуэхум хэтащ республикэм щыпсэухэм ящыщу мин 80-м щIигъу.
  • ЗэгурыIуэныгъэ утыкум сыхьэт 12-м къыщызэIуахынущ «А илъэс лъапIэхэм ди щхьэр яхуэдгъэщхъынщ» театр гъэлъэгъуэныгъэмрэ щIалэгъуалэм къызэрагъэпэща «ТекIуэныгъэм и вальс» Iуэхумрэ.
  • А зэман дыдэм республикэм и шыгъэжапIэм щыщIадзэнущ шууейхэм я зэпеуэм.
  • Сыхьэт 15-м Къэбэрдей уэрамым сурэт гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахынущ, апхуэдэу мыбы щагъэлъэгъуэнущ «Фэеплъым и блын» стендыр.
  • Абхъазым и цIэр зезыхьэ утыкум сыхьэт 19-рэ дакъикъэ 30-м щыщIэдзауэ щагъэлъэгъуэнущ «Уахътыншэхэм я дэкIыпIэ» фильмыр.
  • ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэм я кIэухыу сыхьэт 21-м Налшык махуэшхуэ салют щатынущ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.