ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралпсо зэпеуэ иным

2019-05-08

  • Новороссийск щекIуэкIащ Ушаков Фёдор и цIэр зезыхьэ тенджыз къэрал университетым и саугъэтхэм щыщIэбэна, самбэмкIэ «А» классым хыхьэ урысейпсо мастер зэпеуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Абазэ Ислъам.

  • Урысей Федерацэм и щIыналъэ 16-м икIа спортсмени 120-м щIигъу зыхэта къэралпсо зэпеуэ иным фIыуэ зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэм. Апхуэдэу Абазэ Ислъам къыпэлъэщын къахэкIакъым нэхъ хьэлъэ дыдэхэм, килограмми 100-м щIигъухэм, я зэныкъуэкъуныгъэм. КIэух зэIущIэм абы щыхигъэщIащ хэгъэрейхэм ящыщ Корниенкэ Денис.
  • Килограмм 90-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм хъарзынэу щыбэнащ Аликперов Аслъэн. Финал цIыкIум щытекIуэри, абы жэз медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Тенджыз къэрал университетым и саугъэтхэм щыщIэбэна самбэмкIэ «А» классым хыхьэ урысейпсо мастер зэпеуэм къыщыхэжаныкIа ди щIалэхэр ягъасэ Уэщхъун Башир, Хьэпай Арамбий, Чым Руслан сымэ.
  • Хьэтау Ислъам.