ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуамкIэ республикэм ис муслъымэнхэм йохъуэхъу

2019-05-07

  • «Муслъымэнхэм я дежкIэ нэхъ лъапIэ дыдэу щыт НэщI мазэм, псапэмрэ гущIэгъумрэ я мазэм, щIедзэ.
  • НэщIым дэ ди псэр псапэ щIэным хуеунэтI икIи гущIэгъу хэлъу дэтхэнэми бгъэдэтын зэрыхуейр зыхыдегъащIэ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм нобэ Iуэху нэрылъагъухэр зэфIагъэкI республикэм щыIэ дин, граждан мамырыгъэр хъумэным, цIыхубэм я зэхэщIыкIыр къэIэтыным, ди лъэпкъхэм я хабзэ нэхъыфIхэр гъэбэгъуэным, лъэпкъ куэд щыпсэу Хэкум худиIэ лъагъуныгъэр нэхъри гъэбэгъуэным ехьэлIауэ.
  • НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуамкIэ муслъымэнхэм сохъуэхъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми мамырыгъэ, фIыгъуэ, ефIэкIуэныгъэ фиIэну си гуапэщ», — итщ хъуэхъум.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.