ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэшхуэм зыхуагъэхьэзыр

2019-05-07

  • ХьэтIохъущыкъуейм накъыгъэм и 9-м екIуэкIыну махуэшхуэм зыхуегъэхьэзыр.

  • Бахъсэн районым и унафэщI Балъкъыз Артур и жагъуэ хъууэ зэрыжиIащи, зауэм хэта нэхъыжьхэм ящыщу а къуажэм цIыхуищ къудейщ дэсыжыр. Дауи, ТекIуэныгъэм и махуэм абыхэм гулъытэ лей хуащIынущ.
  • ХьэтIохъущыкъуейм щыщ куэд зауэм хэкIуэдащ. Абыхэм я фэеплъу къызэрагъэпэщыну «полк уэхътыншэм» хэтынухэр мы зэманым ягъэбелджылы.
  • Жылэм дэт фэеплъыр гъэ къэс къагъэщIэрэщIэж. Мы зэманми фэеплъ щIыпIэхэр ягъэдахэ, ТекIуэныгъэм и махуэм зэIузэпэщу IущIэн хуэдэу.
  • Жанхъуэт  Зузэ.