ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псэущхьэхэм якIэлъоплъ

2019-05-07

  • Налшык къалэ администрацэмрэ Псэущхьэхэр хъумэным телажьэ псапащIэ организацэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ, къалащхьэм и уэрамхэм узыщрихьэлIэ псэущхьэ хьэулейхэм зэгъусэу увыIэпIэ къыхуагъуэтыну.

  • Мы Iуэхум теухуауэ къащта программэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, псэущхьэ екIуэлIапIэншэхэр къаубыдурэ, сымаджэ яхэтмэ, зооветеринархэр еIэзэнущ, тхьэбзэ иралъхьэнурэ  ахэр къыщагъуэта е щыпсэу щIыпIэхэм щаутIыпщыжынущ. ЖэрдэмщIакIуэхэм ялэжьым теухуа видеороликхэр, сурэтхэр трахынущ, Iуэхум кърикIуэм цIыхухэр щыгъуазэу щытын хуэдэу. «Хьэхэр, джэдухэр екIуэлIапIэншэу къыщIэнэм ахэр зыIыгъа цIыхухэм я зэраныгъэ хэлъщ. Ахэр унэм ирахун и пэ, псапащIэ зэгухьэныгъэхэм зыпащIапхъэт», — жеIэ псапащIэ IэнатIэм и унафэщI Долгополая Юлие.
  • Шэрэдж Дисэ.