ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-04-30

 • Мэлыжьыхьым и 30, гъубж
 •  Джазым и дунейпсо махуэщ
 • Ветеринархэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и МафIэсгъэункIыфIхэм я махуэщ
 • Мексикэм щагъэлъапIэ Сабийм и махуэр
 • Вьетнамым и къэрал гуфIэгъуэщ — я текIуэныгъэм и махуэщ
 • Швецием щагъэлъапIэ я пащтыхьым и махуэр

 • 1789 гъэм США-м и япэ президенту хаха Вашингтон Джордж а къулыкъум зэрытеувэм теухуа зэIущIэ екIуэкIащ.
 • 1918 гъэм «Ленфильм» киностудиер къызэрагъэпэщащ
 • 1945 гъэм Егоров Михаилрэ Кантарие Мелитонрэ ТекIуэныгъэм и Бэракъыр Берлин и Рейхстагым щыфIадзащ.
 • 1945 гъэм Гитлер (и унэцIэ дыдэр Шикльгруберщ) Адольф зиукIыжащ.
 • 1971 гъэм Москва и Ленинскэ бгыхэм циркыщIэ къыщызэIуахащ.
 • Мэжэр композитор цIэрыIуэ Легар Франц къызэралъхурэ илъэси 149-рэ ирокъу.
 • Зи IэдакъэщIэкIхэмкIэ дуней псом щыцIэрыIуэ чех тхакIуэ Гашек Ярос- лав къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дзу Руслан и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ЩоджэнцIыкIу Нинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УэрэджыIакIуэ, композитор, продюсер, УФ-м и цIыхубэ артист Киркоров Филипп и ныбжьыр илъэс 52-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 23-рэ, жэщым градус 11 — 12 щыхъунущ.
 • Накъыгъэм и 1, бэрэжьей
 • Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэщ
 • Къэзахъстаным щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 • Литвам Анэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • США-м зэхудэчыхыныгъэм, сабийхэм я узыншагъэр хъумэным, хуитыныгъэм я махуэхэр щагъэлъапIэ
 • 1840 гъэм Инджылызым къыщыдэкIащ дунейм щыяпэ пощт маркэхэр.
 • 1918 гъэм Ходынскэ губгъуэм щекIуэкIащ Совет Армэм и япэ дзэ парадыр.
 • 1929 гъэм Джылахъстэнейм псыщIэгъэлъадэр щаутIыпщащ.
 • 1941 гъэм Налшык Сабий стадионыр къыщызэIуахащ.
 • 1944 гъэм «Москва зэрахъумам папщIэ» медалыр къащтащ.
 • Къэрал лэжьакIуэу, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIу 1969 — 1984 гъэхэм щыта Къущхьэ КIыщыкъуэ къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Урыс Мухьэзир къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Социологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Адыгэ Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ АфэщIыж Тыркубий и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Адыгэ Республикэм и цIыхубэ художник, АР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Гъуэгунокъуэ Мухьэрбий и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • ХьэрычэтыщIэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, Адыгэ Республикэм и Президенту щыта Щэумэн Хьэзрэт и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • «Къэббалъкътурист» ОАО-м и генеральнэ директор, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къалэ Владимир и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ Нэхущ Заурбий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 26-рэ, жэщым градус 13 — 14 щыхъунущ.