ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэмрэ ЩIыхьымрэ я лъэс лъагъуэ

2019-04-30

  • Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей жылэм иджыблагъэ псэкупсэ гъэсэныгъэ Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ. Къуажэ администрацэм и унафэщI ДзыхьмыщI Анзор и жэрдэмкIэ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ «ТекIуэныгъэмрэ ЩIыхьымрэ я лъэс лъагъуэ» къызэрагъэпэщащ.

  • Хэку зауэшхуэм и лIыхъужь, лейтенант нэхъыжь Бэрау Къэралбий и цIэр зезыхьэ уэрамым жыгей плъыжь цIыкIуу 100 щыхасащ.
  • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министрым и къуэдзэ Мэрем Мухьэмэд, а министерствэм мэзхэр хъумэнымкIэ и къудамэм и унафэщI КъардэнгъущI Мурат, Лэскэн район администрацэм и Iэтащхьэ Инжыджокъуэ Сэфарбий, щIыналъэм мэзым телажьэ и IуэхущIапIэм и унафэщI КIуащ Къанщобий, Лэскэн районым и ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Молэмусэ Хьэсетэ, Хьэтуей къуажэм щыщ, Хэку зауэшхуэм хэта Бетрожь СулътIан, нэгъуэщIхэри.
  • — Нобэрей Iуэхур зауэ гуащIэм лIыгъэ къыщызыгъэлъагъуэу хэта, абы текIуэныгъэ къыщызыхьахэм яхуэтщI пщIэм и фэеплъщ. Жыгхэр сатыру зрикIуэ лъэс лъагъуэр лъэхъэнэ псоми я щIэблэр зэпызыщIэ дамыгъэ хъуну дыщогугъ, — жиIащ Инжыджокъуэ Сэфарбий.
  • Бетрожь СулътIан къыхигъэщащ щIалэгъуалэм я блэкIар ящIэу, ар ялъы- тэу къэхъунымкIэ мыпхуэдэ Iуэхухэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи жиIащ район, къуажэ унафэщIхэм ветеранхэм хуащI гулъытэм гушхуэныгъэ къазэрыхилъхьэр.
  • — Хэку зауэшхуэм хэтахэм я лIыхъужьыгъэр, хахуагъэр, лIыгъэр дэ зэи тщыгъупщэнукъым. Хьэтуей жылэм зауэм и ветерану дэсыжыр цIыхуищ къудейщ. Ахэр дызэрыгушхуэ ди нэхъыжьыфIхэу МэшылI Хьэбас, Нало МутIэ, Бетрожь СулътIан сымэщ. Узыншагъэ яIэу иджыри илъэс куэдкIэ ахэр дяпэ итыну ди гуапэщ. Нобэ хэтса жыгхэр Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм я ТекIуэныгъэм, ЩIыхьым къуажэдэсхэм хуэтщI тыхь лъапIэщ, — жиIащ ДзыхьмыщI Анзор.
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.