ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зым нэхърэ адрейр нэхъ дахэжу

2019-04-30

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:3 (0:0). Прогресс. «Биолог» стадион. Мэлыжьыхьым и 27-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Шафеев (Волгоград), Харченкэ (Астрахань), Селезнёв (Воронеж)
 • «Биолог-Новокубанск»: Тимофеев, Бастрон, Манченкэ, Нестеренкэ, Соколов, Малыш (Семёнов, 56), Борисов А. (Солодаренкэ, 27), Борисов И., Феоктистов (Седых, 68), Касьянов, Гираев (Дмитриенкэ, 20).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Ольмезов, КIэдыкIуей, Тебэрды, Лелюкаев, Хьэшыр (Iэпщацэ, 90), Михайлов (Дэхъу, 77), Салахетдинов, (Шаваев, 81), Ашу (Апажэ, 77), Машэжь, Гуэнгъэпщ (Талабкэ, 85).
 • Топхэр дагъэкIащ: Хьэшырым, 53 (0:1). Салахетдиновым, 57 (0:2). Ашум, 64 (0:3).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Манченкэ, Феоктистовым, Касьяновым, Машэжьым.
 • Щэбэт кIуам зэхэтащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и зи чэзу зэIущIэхэр. иужьрей лъэхъэнэм зи джэгукIэр тэмэму зэтеувэжа «Спартак-Налшыкыр» щыхьэщIащ Прогрессым и «Биолог-Новокубанск»-м и деж.
 • Зэрагъэхьыщэ щымыIэу командитIми я зэфIэкIыр мы зэхьэзэхуэм щызэхуэдэт икIи абы къыхэкIыу зэпэщIэтыныгъэ гуащIэ щыIэну топ- джэгум дихьэххэм хуагъэфащэрт. АрщхьэкIэ налшыкдэсхэр куэдкIэ нэхъ лъэщу къыщIэкIащ. Щыхьэту урикъунщ бжыгъэшхуэкIэ хэгъэрейхэр зэрыхагъэщIар.
 • Джэгум и япэ Iыхьэм лъэныкъуэхэр зыр адрейм къыпикIуэтакъым. Прогрессдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ къэс ди щIалэхэм хуэфэщэн жэуап иратыжыфырт. Уеблэмэ щIэх-щIэхыурэ щагъэгузэвапи къэхъурт. Аращ зэIущIэм зэрыщIидзэрэ сыхьэт ныкъуи дэмыкIауэ «Биолог-Новокубанск»-м и футболиститI я тренерхэм щIахъуэжар.
 • АрщхьэкIэ загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ, «Спартак-Налшыкым» тепщэныгъэр иубыдыпащ. «Биолог-Новокубанск»-м щыджэгухэр хьэщIэхэм апхуэдизу зэхэзехуэн ящIати, 53-нэ дакъикъэм къыщыщIэдзауэ 64-нэм нэсыхукIэ я гъуэм топищ къыдрагъэгъэкIащ. Налшыкдэсхэр хъийм икIыпат икIи хэт къапэщIэувами ирамыгъэкIуэтыну фIэщщIыгъуейт. Абыхэм дагъэкIа топхэр щэ?! ЯпэщIыкIэ Хьэшыр Алан, къыкIэлъыкIуэу Салахетдинов Инсар, иужьым Ашу Мурад сымэ апхуэдизу дахэу къыхэжаныкIащи, сыт хуэдэ зэIущIэри ягъэбжьыфIэфынут.
 • Бжыгъэр 3:0-у «Спартак-Налшыкыр» япэ щищам иджыри джэгугъуэ зэманым щыщу сыхьэт ны- къуэм нэблагъэ къэнэжат. АрщхьэкIэ «Биолог-Новокубанск»-м и лъэр щIэхупат икIи Iуэхур зэригъэзэкIуэжын къару къызэкъуихыфынутэкъым. Дыдейхэри бжыгъэшхуэмкIэ арэзыти, адэкIэ гугъу зрагъэхьыщакъым.
 • Ди щIалэхэр Прогрессым зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ ахэр я хьэрхуэрэгъухэм увыпIэхэмкIэ турнир таблицэм щехъуэжащ. Иджы «Спартак-Налшыкыр» еханэщ, «Биолог-Новокубанск»-р еянэщ.
 • БлэкIа джэгугъуэми щызэдэбэкъуащ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъхэр. Апхуэдэу Краснодар и «Урожай»-р Мейкъуапэ щыIэу «Дружба»-м ефIэкIащ, Песчанокопскэм и «Чайка»-р Астрахань къикIа «Волгарь»-м текIуащ. Бжьыпэр зыIыгъитIым языр къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм Налшык щыхьэщIэнущи, хэт ищIэн, увыпIэхэр гуэшыным ди щIалэхэр хэлIыфIыхьынкIи хъунщ. Къапщтэмэ, куэд щIакъым Краснодар щыIэу «Спартак-Налшыкым» «Урожай»-м очкоитI зэрыфIигъэкIуэдрэ. «Чайка»-ми апхуэдэу ирищIэмэ, ар къыпрагъэхауэ убж хъунущ.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Академия» (Дон Iус Ростов) – 3:0, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) – «Краснодар-3» (Краснодар) – 3:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Урожай» (Краснодар) — 2:3,«Ангушт»(Нэзрэн) – «Черноморец» (Новороссийск) — 0:3, СКА (Дон Iус Ростов) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – 0:1, «Чайка» (Песчанокопское) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр накъыгъэм и 4-м щекIуэкIынущ. А махуэм «Спар- так-Налшыкым» къригъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм бжыпэр щызыIыгъ Песчанокопскэм и «Чайка»-р.
 • Жыласэ Заурбэч.