ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэр хэплъащ губгъуэ лэжьыгъэхэр дызэрыт гъатхэм тэмэму егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм

2019-04-13

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэшхуэр теухуауэ щытащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр тэмэму зэфIэгъэкIыным икIи 2019 гъэм мэкъумэшыщIэхэр зыхуэплъэ мурадхэр нэгъэсауэ гъэзэщIэным.

  • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэр, зыхэплъэ Iуэхум пыщIа министерствэхэм, муниципальнэ щIыналъэхэм, республикэм и мэкъумэш предприятэ пэрытхэм, банкхэм я лIыкIуэхэр. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ — КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Говоров Сергей ищIа докладым къызэрыхэщамкIэ, 2019 гъэм и гъатхэм гъавэр гектар мин 236-м трасэнущ, абы щыщу гектар мини 140,8-р гъавапхъэу Iуахыжыну нартыхум иIыгъынущ. МэкъумэшыщIэхэм жылапхъэу, минеральнэ щIыгъэпшэру, гъэсыныпхъэрэ дагъэу зыхуеинум хуэдиз яIэнущ. Ахэр иджыпсту къаIэрохьэ нэхъ япэкIэ ятхауэ щыта зэгурыIуэныгъэхэм тету.
  • Республикэм и мэкъумэшыщIэхэм яIэ тракторхэмрэ адрей техникэмрэ тэмэму къагъэсэбэпмэ, технологие пэрытымрэ лэжьыгъэм и къызэгъэпэщыкIэ нэхъыфIхэмрэ щIэгъэкъуэн къащIмэ, гъатхасэр зэман нэхъыфIхэм къриубыдэу зэфIагъэкIынущ. Апхуэдэу иджыпсту лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI къэкIыгъэхэр псы нэхъ щыхуэлIэну зэманым ирихьэлIэу псыщIэгъэлъадэ системэхэр хьэзыр щIыным хуэунэтIауэ. Нэхъыщхьэр арщи, мэкъумэш щIапIэхэм ящыщу къамыгъэсэбэпу зы гектари республикэм щыIэкъым.
  • Гъатхэ лэжьыгъэхэм зэрызыхуагъэхьэзырам къызэхуэсахэр щыгъуазэ ящIащ Прохладнэ, Тэрч районхэм я щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэу Журавлёв А. И., Дадэ М. А. сымэ.
  • КъаIэта Iуэхухэм ятеухуауэ кIэухыу къыщыпсалъэм КIуэкIуэ К. В. къигъэлъэгъуащ дагъэмрэ гъэсыныпхъэмрэ я фIагъым зэпымыууэ кIэлъыплъын, гъэсыныпхъэу яхурикъунум хуэдиз къешэлIэн зэрыхуейр, гъатхэм щIэупщIэшхуэ яIэзэрыхъум къыхэкIыу минеральнэ щIыгъэпшэрхэм я уасэр дэзыгъэуейхэм япэщIэтын зэрыхуейр. Апхуэдэу абы къыхигъэщхьэхукIащ банкхэм мэкъумэшыщIэхэм хуащIэ Iуэхутхьэбзэхэм зегъэубгъупхъэу къызэрилъытэр.
  • А Iуэхухэр, жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэми къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм, хэхауэ къыщаIэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий мэлыжьыхьым и 5-м Москва щригъэкIуэкIа зэIущIэм. А къалэнхэр нэгъэсауэ дэгъэкIа хъумэ, гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр тэмэму екIуэкIынущ. «Федеральнэ, республикэ бюджетхэм я ахъшэу мэкъумэшыщIэхэм хухахахэр зыхуэфащэ псоми и зэманым яIэрыхьэн хуейщ икIи абы зэблэу къыхэкIынкIэ Iэмал иIэкъым», — жиIащ щIыналъэм и унафэщIым.
  • ЗэIущIэм зэрыщыжаIамкIэ, гъатхасэ къэкIыгъэхэр щIым хэлъхьэн яухын хуейщ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м фIэмы-кIыу.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.