ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щыуагъэншэу тхэфу пIэрэ?

2019-03-16

  • Бахъсэн щIыналъэри жы­джэру хэтащ гъатхэ­пэм и 14-м екIуэкIа Iуэху щхьэпэм — адыгэбзэкIэ дик­тант тхыным. Дунейпсо Адыгэ Хасэм къы­хилъ­хьа жэрдэмыр мы­-бы щыдаIыгъащ цIыхуи 180-м.

  • ЩIыналъэм и курыт еджапIэхэм я 1 — 11-нэ классхэм щIэсхэм я за­къуэтэкъым щыуагъэншэу тхэфмэ зэхэзыгъэкIыну му­рад зыщIар.

  • А Iуэхум къыхыхьат предмет зэмы­лIэужьыгъуэхэр езыгъэдж­хэри, школхэм я унафэщI­хэри, къуажэхэм я жыла­гъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я лIыкIуэхэри, щIыналъэм егъэ­джэныгъэмкIэ и IуэхущIапIэм къикIахэри. Ап­хуэдэу, Ислъэмей къуа­жэм дэт курыт школ №2-м и унафэщI Быф Арсени яхэту диктантыр ятхащ а еджапIэм щIэсхэми щы­лажьэхэми.
  • «АдыгэбзэкIэ диктант псо­ми зэгъусэу ятхыныр дэт­хэнэри хэтыну зыхуит Iуэхут, и къалэнри адыгэбзэр нэхъ куууэ зэгъэ­щIэ­ным цIыхухэр те­гъэгуш­хуэнырщ. Абы Iэмал къет ди лъэпкъэгъу­хэм я анэ­дэлъхубзэр зды­нэсыр, ябгъэдэлъ щIэныгъэр зыхуэ­дэр зэхагъэкIынымкIэ. Ап­хуэдэ щIыкIэкIи, акцэм дэтхэнэ зыри къыхуреджэ я анэ­дэлъхубзэм хуэфащэ гулъы­тэ хуащIыну, адыгэ лъэпкъым къыдекIуэкI ­хабзэхэр яхъумэну, цIыху­хэм я лъэпкъ зэхэщIыкIым хагъэхъуэну», — къыхигъэщащ Бахъсэн муници­-паль­нэ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и методист Нанэ Любовь.
  • ЧЫЛАР Аринэ,
  • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.