ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фэеплъ псалъэ

2019-03-16

  • ФIыуэ плъагъу адэр, адэшхуэр, щхьэгъусэр пхэщIыныр Iуэхуш­хуэщ. Ар нэхъри хьэлъэмэхъу, ныбжьышхуэ имыIамэ.

  • Гъатхэпэм и 5-м дунейм ехыжащ Тхьэмокъуэ Хьэсэн ХьэцутI и къуэр. КъигъэщIа илъэс 68-м абы зы махуи къыхуихуакъым щыIуэхунша. Къыщалъхуа Шэ­джэм Езанэ къуажэм и курытеджапIэр фIы дыдэу къиухщ, дзэм къулыкъу щищIэри, абы еджэным пищащ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым «машинэухуэ» IэщIагъэм щыхуеджащ. Хьэсэн Шэджэм ­район администрацэм ухуэныгъэмкIэ    и къудамэм и унафэщIу, 1989 — 1993 гъэхэм Шэджэм ­район администрацэм и унафэщIым  и къуэдзэу, иужькIэ къыкIэлъыкIуа илъэсийм Шэджэм дэт картон фабрикэм, 2001 — 2004 гъэхэм «Шэ­джэм­газ» фи­лиалым, итIанэ ­                    КъБР-м Ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мкIэ и министерс­т­вэм и ­къудамэм  я уна­фэ­щIу лэ­жьащ. Абы зыбжанэрэ игъэзэщIащ Шэджэм ­районым и депутат къа­лэнри.
  • Сыт хуэдэ къулыкъу иIыгъами, хуэфэщэн зэфIэкIрэ щIэныгъэрэ бгъэ­дэлъащ Хьэсэн. «ЦIыхуфIт, цIыху Iущт, зыгуэркIэ дыхуей хъуауэ ­дыкъигъэщIэхъуакъым»,- аращ хужа­Iэр ар зыцIыхуу щытахэм.
  • Бынищрэ къуэрылъху-пхъурылъхуу 9-рэ дриIащ ди адэм. Зи гупагъэ зыхэтщIа, цIэрэщхьэрэ къытхуэзыгъэна адэр, адэшхуэр дэ зэи тщы­гъупщэнукъым. ФIыщIэ яхудощI ди гуауэр къыддэзыгъэпсынщIа псоми.
  • Тхьэмокъуэ Хьэсэн
  • и унагъуэмрэ  благъэ-Iыхьлыхэмрэ.