ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

1 КъБР «Мир» канал

2019-03-16

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъы­бархэр» (16+)
 • 6.30 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Насып». Лэжьыгъэм и ветеран Куч-мезов Адильбий (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Щыхьэт сытохъуэ». Чабдаровэ Хьэуа (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)

 • 17.05 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын
 • 17.25 «Спорт утыку цIыкIу» (балъ­къэ­ры­бзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Псори дяпэкIэщ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УзэщIакIуэ Тамбий Пагуэ (12+)
 • 20.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Отставкэм щыIэ полковник Тут Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 19
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Отставкэм щыIэ полковник Тут Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 7.20 «Еджэгъуэ зэман». Жанхъуэтекъуэ ­къуажэ дэт, Малкаров Хь. и цIэр зе­зыхьэ курыт еджапIэр (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.10 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэ­-кIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Дызэгъусэу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Teлеstudio»: адыгэбзэ. Еханэ дерс (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Ана тилим-тийген кюнюм». Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым щекIуэкIа анэдэлъхубзэм и махуэшхуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей» (12+)
 • 20.40 «Театрым и гъащIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Щыхьэт сытохъуэ» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Ана тилим-тийген кюнюм». Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым щекIуэкIа анэдэлъхубзэм и ма­хуэшхуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Анэшхуэм и таурыхъхэр». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Teлеstudio»: адыгэбзэ. Еханэ дерс (12+)
 • 8.50 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Щыхьэт сытохъуэ» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Teлеstudio»: балъкъэрыбзэ. Еханэ дерс (12+)
 • 17.55 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Спортым дихьэххэр». Ашихарэ каратэмкIэ дунейпсо чемпион Мэ­къуауэ Алан (12+)
 • 20.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр». ЩоджэнцIыкIу Алий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «IэщIагъэм хуэпэж». Сабий дохутыр ТеуныкI Мурат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «IэщIагъэм хуэпэж». Сабий дохутыр ТеуныкI Мурат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Teлеstudio»: балъкъэрыбзэ. Еханэ дерс (12+)
 • 8.45 «Спортым дихьэххэр». Ашихарэ-ка­ра­тэмкIэ дунейпсо чемпион Мэкъуауэ Алан (12+)
 • 9.15 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.20 «Ууаз» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «КъэкIуэнур зейхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фе­гъа­щIэ» (16+)
 • 19.55 «Макъамэм и дуней». Холамханов Къайсын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 Тхъушх махуэр Прохладнэ щIыналъэм щагъэлъапIэ. Репортаж (12+)
 • 20.50 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь зиIэ и ­артист Иуан Владимир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 «КъэкIуэнур зейхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 Тхъушх махуэр Прохладнэ щIыналъэм щагъэлъапIэ. Репортаж (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фе­гъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «АнэдэлъхубзэкIэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Макъамэм и дуней». Холамханов ­Къайсын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Микрофоныр — сабийхэм» (6+)
 • 17.00 «Мультфильм»
 • 17.05 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, ­тхыдэтх, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 20.40 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ФIым телэжьэн». Макъамэдж Зэшэ­-кIуу Оксанэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 23
 • 6.00  «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (12+)
 • 7.10 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, тхыдэтх, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. ЕтI­уа­нэ нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.10 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Чамхана». Нэгузыужь нэтын (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «ФIым телэжьэн». Макъамэдж ЗэшэкIуу Оксанэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 17.40 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Старт». Техникэ моделированиемкIэ республикэ зэпеуэ (12+)
 • 19.20 Кудаев М. и «Хьэм и гуащIагъ» Iуэтэжым  теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.45 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.00 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.30 «Мывэхэр щызэщIакъуэж зэманщ». Къэшэж Иннэ и фэеплъ пшыхь (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 24
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Хъы­барыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.40 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ ­нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Ди псэлъэгъухэр». Пшынауэ Жыгун Эдуард (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.35 Кудаев М. и «Хьэм и гуащIагъ» Iуэтэжым теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.15 «Старт». Техникэ моделированиемкIэ ­республикэ зэпеуэ (12+)
 • 8.35 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 15.55 Мультфильм (0+)
 • 16.15 «Бзылъхугъэхэм папщIэ». ЦIыхубз­хэм я дунейпсо махуэм и щIыхькIэ махуэшхуэ концерт (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.35 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». ­Хэку зауэшхуэм и ветеран Мир­-                                 зоев М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «Насып». Тылым и ветеран Эндреев ­Абдулыхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 20.45 «Хъуромэ». Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку ­хъыбархэр» (16+)