ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди зэхуэдэ Iуэхум лъэпкъыр зэкъуегъэувэ

2019-03-16

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм (ДАХ-м) къыхилъхьа жэрдэмым тету, гъатхэпэм и 14-м адыгэхэр куэду зэрыс республикэхэмрэ къэралхэмрэ ди тхыбзэм и махуэр щагъэлъапIэм хы­хьэу, анэдэлъхубзэм и пщIэр къэIэтыным, зэрыт ныбжьми, зыпэрыт IэнатIэми, анэдэлъхубзэмкIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэми емылъытауэ, лъэпкъым и цIыхуу зыкъэзылъытэж дэтхэнэми абыкIэ бгъэ­дэлъ щIэныгъэр егъэ­фIэ­кIуэным гулъытэ нэ­хъыбэ хуегъэщIыным хуэгъэпса «Адыгэбзэ ­диктант» ду­нейпсо егъэ­джэныгъэ Iуэху щхьэ­пэр щекIуэкIащ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэ­рым «Адыгэбзэ диктантыр» сыхьэт 13-м щIидзэу щатхащ Лъэпкъ къэрал библиотекэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ.
  • КъБКъУ-м адыгэбзэ диктантыр щатхыну хаха пэшитIым еджакIуэхэм, студентхэм, егъэджакIуэ­хэм, журналистхэм, жылагъуэ лэ­жьа­кIуэхэм къа­дэкIуэу, зи IэнатIэ, унагъуэ Iуэхухэр лъэ­ныкъуэ езыгъэзу абы хэтыну цIыху куэд къы­зэ­рекIуэлIар и щыхьэтт зэлъэпкъэгъухэм я тхыбзэм и махуэр зэ­дагъэ­лъэ­пIэ­ным зэры­зэкъуигъэувам, мы гъэм япэу ирагъэжьа а Iуэху дахэм куэд къы­зэ­ры­пэ­джэжам. КъыжыIапхъэщ, IуэхущIапIэ щхьэ­хуэхэм емыкIуэлIэфынухэр иджы­рей технологием и Iэмалхэр къагъэ­сэ­бэ­пыну, ДАХ-м и сайтым, Фейсбук, Инстаграм напэкIуэцIхэм апхуэ­дэхэм я щIэныгъэр къы­щап­щы­тэну къызэрыхураджар.
  • Зэхыхьэм хэтащ Дуней­-псо Адыгэ Хасэм и тхьэма­дэ ­Сэхъурокъуэ Хьэутий, ­КъБР-м Граждан жыла­гъуэ IуэхущIапIэхэм ядэ­лэжьэ­нымрэ лъэпкъ Iуэху­хэмкIэ и министр КIу­рашын Анзор, КъБР-м цIыху­хэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и ми­нистр Къумыкъу Iэуес, ­КъБКъУ-м и проректор Къэ­жэр Артур сымэ.
  • — Адыгэбзэр егъэфIэ­кIуэ­ным теухуауэ ди щIыналъэм япэу къыщыхалъхьа Iуэху дахэм цIыху куэд хэтыну ­мурад зэращIар ­гуапэщ. Къэ­бэр­-дей-Балъ­къэр, Къэ­рэ­шей-Шэр­джэс, Адыгэ республи­кэхэм къи­щы­нэ­мы­щIауэ, адыгэ щыпсэу ­нэ­гъуэщI щIы­налъэхэм, хамэ къэ­ралхэм щыщ ди лъэп­къэгъу­хэри мы дунейпсо Iуэхум жыджэ­ру зэ­ры­хэтыр узыгъэгуфIэщ, — жиIащ Къэжэр Артур.

  • — Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу япэу къетхьэжьа Iуэхум хэтыну къекIуэ­лIа дэтхэнэми фIы­щIэ фхузощI! КъБР-м и ­Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­­кIуэ Казбек лэ­жьыгъэ IуэхукIэ Москва щыIэми, мыр къыддеIыгъ. Зэ­хы­хьэм и фIыгъэкIэ наIуэ тщыхъуащ анэдэлъхубзэм  и къэ­кIуэнум цIыху куэд зэригъэгузавэр икIи ди республикэм и Iэтащхьэм и деж а хъыбарыр нэтхьэсыжынущ. Гуапэ тщыхъуащ ди лъэп­къэгъухэр щыпсэу Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэм и къэрал 17, нэгъуэщI щIыналъэм щыщ куэд мы IуэхуфIым къызэ­ры­пэ­джэ­жар. Нэхъыжьхэм ди къалэнщ щIэблэм адыгэбзэр яIурылъу, лъэпкъ тхы­бзэм­рэ тхыдэмрэ щыгъуа­зэу къэдгъэхъуну. Универ­си­тетым и егъэджакIуэхэм студентхэм щIэныгъэм къы­дэкIуэу гъэсэныгъэрэ нэмысрэ зэрыратыр уасэншэщ. Зэхыхьэм хэт ­дэтхэнэми Адыгэ тхыбзэм и махуэр угъурлы фхуэ­хъуну, абы насып къыфху­дэкIуэну сынывохъуэхъу,  — жиIащ ­Сэхъурокъуэ Хьэутий.
  • КъБКъУ-м къекIуэлIахэм Къэрмокъуэ Хьэмид и «ЛIэ­щыгъуэхэм я лъэужь» адыгэбзэ диктантыр ирагъэтхащ ЦIы­пIынэ Ас­лъэн и цIэр зезыхьэ Адыгэ щэнхабзэ центрым и унафэщI Езауэ Мадинэрэ адыгэбзэ къудамэм и 4-нэ курсым щIэс Мо­къуэ Лау­рэрэ.

  • Налшык къалэм ще­кIуэкIа «Адыгэбзэ диктант» Iуэху щхьэ­пэм цIыху 2000-м щIигъу ­хэтащ. Республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ щыIа апхуэдэ зэхыхьэм хэтахэм я бжыгъэр иджыри къы­зэ­щIа­къуэж. Адыгэбзэ дик­тант зытхахэм хуитыныгъэ яIащ я цIэунэцIэ дыдэр е я цIэ лейхэр (псев­донимхэр) я тхыгъэм къыщагъэлъэ­гъуэну. Абы­х­эм иратыжынущ Iуэхум зэрыхэтам ­щы­хьэт техъуэ тхы­лъыр. Адыгэ­бзэм и къэ­кIуэнум игъэгу­завэу а зэхыхьэм хэтахэм къыхагъэщащ гъэ къэс анэ­бзэр хъумэным­ ­гулъытэ хуэ­щIы­ным хуэу­нэтIа ап­хуэ­дэ Iуэху къы­зэрагъэ­пэ­щыну, цIыху нэхъыбэ абы къыхашэу зра­гъэуб­гъуну зэра­гуапэр.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.