ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Зэ уадыгэну сыт и уасэ!»

2019-03-16

  • Анэдэлъхубзэм, Адыгэ тхыбзэм я махуэхэр ди рес­публикэм Iэтауэ щагъэлъапIэ. Налшык къалэ дэт гим­назие №14-м абы теухуа пшыхь дахэ щрагъэкIуэкIащ, «Зэ уадыгэну сыт и уасэ!» фIэщыгъэм щIэту. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, адыгэбзэм­рэ литературэмрэ илъэс 25-рэ хъуауэ езыгъэдж Хьэмырзэ Заретэ.

  • Адыгэ лъэпкъым, бзэм и тхыдэм и къежьапIэ хъуамрэ абы телэжьа ди узэщIакIуэхэмрэ ятеухуа псалъэмакъ купщIафIэкIэ пшыхьыр ирашэжьащ 8-нэ классым щеджэхэу Щоджэн Тамерланрэ Табыщ Астемыррэ. Уады­гэным Iуэхугъуэ куэд къызэрызэщIиубыдэм тепсэ­лъыхьащ ныбжьыщIэхэр.
  • Зэхыхьэр дахэу зэхэухуэнат. Ди усакIуэхэм я Iэдакъэ­щIэкIхэм гъэхуауэ къеджащ Жэмыхъуэ Элинэ, Мысос­тышхуэ Айдемыр, Тхьэзэплъыж Анатолэ, Гуэщокъуэ ФатIимэ, Шэрджэс Азэмэт, нэгъуэщIхэри. Уи гур ихьэхурт Дзыхь­мыщI Санэ игъэзэщIа «Си Мурадин» цIыхубэ уэрэдым. Къэза­нокъуэ Жэбагъы и жыIэгъуэхэм зэпадзыжу къеджащ Къардэнхэ Стеллэрэ Оксанэрэ. Адыгэ фащэм дахэу теп­сэлъыхьащ Абазокъуэ Малик.
  • 9-нэ, 10-нэ классхэм я еджакIуэхэм ягъэуват Щоджэн­цIыкIу Алий и «Къамботрэ Лацэрэ» романым щыщ пычы­гъуэ. Абы екIуу щыджэгуащ Мэрзей Дианэ, Джыбыл Элинэ, Къардэн Элинэ, Балъкъыз Миланэ, Щхьэныкъуэ Iэминэ, Къущхьэ Астемыр, Темрокъуэ Аслъэнбэч сымэ.
  • КърихьэлIахэм щIэщыгъуэ ящыхъуат 8-нэ классым щIэс Сэбан Инал сапэхэтIэ ищIу къызэрыфар. Пшыхьым кърихьэлIа псори абы екIуу сэхэр зэригъэIэрыхуэм итхьэкъуат, хэбгъэзыхьмэ, залым щIэсхэр къэтэджауэ абы Iэгу хуеуэрт.
  • Ди лъэпкъым къыхэкIа цIыху цIэрыIуэхэм ятеухуа презентаци егугъуу ягъэхьэзырат еджакIуэхэм — адыгэхэм щэджащэ куэд дызэриIэр, щIалэгъуалэр абыхэм яхуэфащэу къэхъун зэрыхуейр къагъэлъэгъуащ.
  • — СыщогуфIыкI икIи срогушхуэ адыгэбзэм, адыгэ хабзэм епха дауэдапщэхэм ди сабийхэр фIыуэ зэрыщыгъуазэм. Ар зи фIыгъэр адыгэбзэмрэ литературэмрэ езыгъэджхэрщ, — жиIащ гимназием и унафэщI Жамборэ Риммэ. — Мыпхуэдэ пшыхь дахэхэр щIэхщIэхыурэ егъэкIуэкIын хуейщ. Сэ гу лъыстащ еджакIуэхэм яфIэфIу, ягухэр хэхъуэу Iуэхум зэрыхэтым. Сынывохъуэхъу фефIакIуэ зэпыту, нобэ хуэдэу фыгуфIэу, фыгушхуэу фыпсэуну.
  • Ди адыгэбзэр зэрыдахэр, сыт хуэдэ гупсысэри къы­зэры­рипIуэтэфынур иджыри зэ хьэкъ тщащIу, Iуэхум хэта псоми гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ къыдату зэхыхьэр екIуэкIащ.
  •  Пшыхьыр зыхуащIыжащ адыгэ джэгу дахэкIэ.
  • ШУРДЫМ Динэ.