ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и унафэщI Миллер Алексейрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуозэ

2019-03-14

  • Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром» акцио-нер зэгухьэныгъэ зэIухам и унафэщI Миллер Алексейрэ.

  • Ахэр тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр зэрызэдэлажьэм зегъэубгъунымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм, къэбгъэлъагъуэмэ, газыр транспорт гъэсыныпхъэу къызэрагъэсэбэпыр ирагъэфIэкIуэным. Псалъэмакъым къыхэщащ «Газпром» зэгухьэныгъэр езым и газ игъэхъуапIэу республикэм щыIэхэм я бжыгъэм хэгъэхъуэным зэрелэжьыр.
  • Мы зэманым автомобилхэм газ щрагъахъуэ станцхэр Прохладнэ, Налшык къалэхэм щыIэщ. «Газпром» зэгухьэныгъэм апхуэдэ станц Бахъсэн къалэм щещI, апхуэдэу Шэджэм районым щыщ Щхьэлыкъуэ къуажэм деж щагъэувыну станцыщIэм и проектыр егъэхьэзыр.
  • ЗэIущIэм зэрыщыжаIамкIэ, «Газпром» зэгухьэныгъэм ди республикэр газкIэ тэмэму икIи зэблэу къыхэмыкIыу къызэрегъэпэщ. Ауэ къагъэсэбэпа газым и уасэмкIэ щIыхуэр гъахэпэм и 1-м ирихьэлIэу сом меларди 6-м щIигъуащ. Миллер Алексей КIуэкIуэ Казбек гу лъригъэтащ апхуэдэ щытыкIэм къикIынымкIэ зыхуэфащэ Iуэхухэр лэжьыпхъэу къызэрилъытэр.
  • «Газпром» зэгухьэныгъэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэмрэ мы зэманым ягъэзащIэ бжьамийкIэ къашэ газыр транспортым пап-щIэ гъэсыныпхъэу къызэрагъэсэбэпым зегъэубгъуным теухуауэ зэращIылIауэ щыта зэгурыIуэныгъэр.
  • Ди республикэр иджыпсту газкIэ къызэрызэгъэпэщар процент 96,6-м нэсащ.