ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Спортым нэхъри зыщиужьыным хуэгъэпсауэ

2019-03-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ щыIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александр.

 • Дызэрыщыгъуазэщи, Налшык Лениным и цIэр зезыхьэ и уэрамым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыщызэIуахауэ щытащ «Гладиатор» зыфIаща спорт комплексыщIэ. Ди гуапэ зэрыхъуащи, спортым зегъэужьыным хуэгъэза IуэхуфIхэм зэрыпащэм и щыхьэту, къалащхьэм мы и Iэгъуэблагъэм иджыри зы ухуэныгъэщIэ къыщыунэхуащ. Абы хэтщ сабийхэм я узыншагъэм зыщрагъэужь, зи Iэпкълъэпкъыр тэмэму къызыдэмыбзхэр спортым щыхуагъасэ, зэхуэс-зэIущIэхэр, конференцхэр щрагъэкIуэкI хъуну пэш, шхапIэ, щIыпIэ жыжьэ къикIхэм зыщагъэпсэхуфыну хьэщIэщ, нэгъуэщIхэри.
 • Ухуэныгъэр къыщиплъыхьым, Матовников Александр дэщIыгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, республикэм спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, Налшык къалэ округым и администрацэм и тхьэмадэ Ахъуэхъу Таймураз сымэ, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
 • Къатих хъу комплексыщIэр Iыхьэ-Iыхьэурэ зэхэтщ. ЛIыщхьэхэр япэщIыкIэ здэкIуар стадионщ, зэпеуэхэр къыщызэрагъэпэщ хъуну утыкурэ абы къыщхьэщыт трибунэмкIэ зэщхьэщыхауэ. КъэкIуа псоми хьэлэмэт ящыхъуащ абдежым щызэхуашэса ныбжьыщIэ цIыкIухэр гупжьей щхьэхуэ-щхьэхуэу зэрыгуэшари, ахэр зэрызэхэбгъэкIыфын щыгъын зэмыщхьхэмкIэ зэрыхуэпари, языхэзри зыхэт спорт лIэужьыгъуэм ехьэлIа IэмэпсымэхэмкIэ «зэрыузэдари», блынхэр республикэм щыщ спортсмен цIэрыIуэхэм я сурэтхэмкIэ зэрыгъэщIэрэщIа-ри.
 • Стадион цIыкIум ихьахэм псом япэу зыхуагъэзащ шабзэкIэ нэщанэ еуэнымкIэ я зэфIэкIыр здынэсыр къэзыгъэлъэгъуэну зызыгъэхьэзыра ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэхэмрэ. КъыIухьахэм къаIущIащ тренерхэу Кулюшинхэ Александррэ Натальерэ.
 • — Дэ мы ныбжьыщIэхэм дадолажьэри, тхужыIэнущ абыхэм ящыщ дэтхэнэми ехъулIэныгъэфIкIэ ущыгугъ зэрыхъунур, — къыхигъэщащ Кулюшин Александр. — Шабзауэхэр губгъуэхэми бгылъэхэми дошэ, яIыгъ Iэмэпсымэхэр щIыпIэ зэIухахэм щагъэбзэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр зыхуэдэр захедгъэщIэн папщIэ. Псалъэ иратащ зи Iэпкълъэпкъыр нэсу зыхуэмыгъэшэрыуэхэм къызэракIухь гу цIыкIум ис ныбжьыщIэм. ХьэщIэ лъапIэм фIэхъус ириха иужькIэ, абы КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ ин хуищIащ, спортым хыхьэнымкIэ игъэгушхуауэ зэрыщытам папщIэ икIи шабзэкъу теплъэ иIэу игъэхьэзыра Iэмэпсымэ гъэщIэрэщIар республикэм и УнафэщIым тыгъэ хуищIащ.
 • ЛIыщхьэхэр ухуэныгъэм и къат псоми щыIащ, пэшхэр къаплъыхьащ, абыхэм ящыщ зым республикэм и спортсмен цIэрыIуэхэм щаIущIащ.
 • — Щыгъуазэ сызэращIамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым спортым цIэрэ щхьэрэ щызэзыгъэпэща гъэсакIуэу мы зэманым 867-рэ щывиIэщ. Ар мащIэкъым республикэ цIыкIум и дежкIэ. Республикэм спорт школ 48-рэ щолажьэри, абыхэм йокIуалIэ ныбжьыщIэ мин 36-рэ хуэдиз. Спорт IуэхущIапIэ 15-м яIэщ къэралым и командэ къыхэхахэр олимп зэхьэзэхуэхэм щыхуагъэхьэзыр статусыр. Ауэ, нэхъыщхьэжыр аращи, ахэр дяпэкIи нэхъыбэж зэрыхъунум дэ шэч къытетхьэркъым. Абы и щыхьэтщ иджыпсту къэтплъыхьа ухуэныгъэщIэми лажьэу зэрыщIидзар. УФ-м и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщу, зэхьэзэхуэхэр щрагъэкIуэкIын папщIэ, фи деж къэкIуэну хущIэкъу спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэхэмрэ я бжыгъэри нэхъыбэж хъунущ.
 • Матовников Александр щхьэхуэу фIыщIэ яхуищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортым нэхъри зыщегъэужьыным зи гуащIи зи зэфIэкIи хэзылъхьахэм. Абыхэм ящыщу кърихьэлIахэм я цIэ къриIуэурэ, УФ-м СпортымкIэ и министерствэм къыбгъэдэкIа фэеплъ макетхэмрэ тыгъэхэмрэ яритащ.
 • ХьэщIэ лъапIэм зыхуигъэзащ республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.
 • — ФIыщIэ ин пхудощI, къытщIэхъуэ щIэблэм я узыншагъэм зрагъэужьынымкIэ, ахэр спортым дегъэхьэхынымкIэ лъэкI къэзымыгъанэу къэтлъытэ ди гъэсакIуэ пажэхэр зэрыбгъэгушхуам, абыхэм я гъэсэн цIыкIухэм уазэрыIущIам, псалъэ дахэ зэражепIам папщIэ. Догугъэ, къызэрыхэбгъэщам дытету, республикэм и щIыхьыр дяпэкIи зыIыгъын, нэхъ лъагэжу зыIэтын спорт- смен ныбжьыщIэхэр къытщIэхъуэу адэкIи декIуэкIыну.
 • ЩIыналъэм физкультурэмрэ спортымрэ адэкIи зыщегъэужьыным, а IэнатIэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ игъуэтыным, утыкушхуэхэм ихьэфын щIэблэ гъэсэным теухуа псалъэмакъым пащэу Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ яхуэзащ республикэм и спортсмен, тренер пажэхэм. А зэIущIэм хэтащ ХХХI Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ дыжьын медалыр къыщызыхьа, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Джэду Iэниуар, Урысейм боксымкIэ и зэпеуэ зэхуэмыдэхэм щытекIуа Чочаев Зариф, каратэмкIэ дунейпсо зэпеуэ куэдым бжьыпэр щызубыда Мэкъуауэ Алан, дзюдомкIэ Европэ чемпионатым пашэ щыхъуа Къуэдз Къанте-мыр, Урысейм щIыхь зиIэ и тренерхэу Шэрджэс Заурбэч,Зенин Сергей, Къардэн Анзор, Султанов Мурат, тхэквондомкIэ тренер нэхъыжь Ахъмэт Амир сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • КЪУМАХУЭ Аслъэн.