ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм и зыужьыныгъэм пыщIа зи чэзу Iуэхухэм хоплъэ

2019-02-09

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэр хэту тхьэмахуэ къэс къызэригъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхуэсыгъуэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэхухэм теухуауэ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Премьер-министр Мусуков А. ТI. къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ УФ-м и Президентым накъыгъэ мазэм къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ   КъБР-м и щIыналъэм щагъэзэщIэну лъэпкъ проект 12-м ехьэлIа лэжьыгъэхэр дэгъэкIыным хуэгъэзауэ властым и федеральнэ органхэм зэгурыIуэныгъэхэр зэрыращIылIэм.
  • Апхуэдэу хэхауэ зэIущIэм щытепсэлъыхьащ кIэрыхубжьэрыхухэмрэ куэншыбымрэ дэшынымрэ ар гъэкIуэдынымкIэ IэмалыщIэхэр республикэм къызэрыщагъэсэбэпым.
  • Гулъытэ хуащIащ льготэ зиIэ цIыхухэр хущхъуэкIэ къызэрызэрагъэпэщым, Сочэ къалэм мазаем и 14 — 15-хэм щекIуэкIыну инвестицэ зэхыхьэшхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрызыхуигъэхьэзырым, ди щIыналъэм и инвестицэ, экономикэ зэфIэкIхэр абы утыку къызэрыщралъхьэну щIыкIэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.