ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэ  хэха  хуащI

2019-02-09

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, Къэбэрдей-Балъкъэрым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ пыщIэныгъэ куэд лъандэрэ яхуиIэщ хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм. Хамэ щIыпIэхэм къикIа апхуэдэ щIалэгъуалэ мымащIэу щоджэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, ди республикэм щылажьэ нэгъуэщI еджапIэхэм. Абыхэм я щыIэкIэ-псэукIэм гулъытэ хэха хуэщIыным теухуа зэхуэс иджыблагъэ щекIуэкIащ еджапIэ нэхъыщхьэм.

 • Хамэ къэрал зэхуэмыдэхэм къикIа студентхэм къадэкIуэу, зэIущIэм хэтащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Дунейпсо Адыгэ Хасэм           и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, МВД-м КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм хъыбархэмрэ къэрал IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Къалмыкъ Арсенрэ хамэ щIыпIэхэм къикI цIыхухэр ди щIыналъэм щыпсэуну зэрыхуитым щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр щат и къудамэм  и  пашэм  и къуэдзэ Герузов Алийрэ.
 • Зэхуэсыр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБКъУ-м и ректорым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, университетым стратегие зыужьыныгъэмрэ хамэ къэралхэм ядэлэжьэнымкIэ и проректор Къущхьэ Хъусен. Ар кIэщIу къытеувыIащ    утыку кърахьа Iуэхугъуэм теухуауэ КъБКъУ-м щызэфIах лэжьыгъэхэм.
 • — Ди университетым пыщIэныгъэ яхуиIэщ хамэ къэрал куэдым. Абыхэм къикIауэ иджыпсту ди деж що-джэ цIыхуи 185-рэ, — жиIащ Къущхьэ Хъусен. — Апхуэдэ студентхэр ди гъащIэм,  псэукIэм зэрыхэзагъэм, лъэпкъ щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ зыужьыныгъэ зэрагъуэтым гулъытэш- хуэ щыхудощI еджапIэм. Хабзэ хъуауэ, КъБКъУ-м щIэх-щIэхыурэ къыщызэдогъэпэщ ди лъэпкъэгъу щIалэгъуалэм я Iуэху зыIутхэм, ахэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм дыщытепсэлъыхь зэхуэсхэр. IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щIэныгъэфI ди деж зэрыщагъуэтым къищынэмыщIауэ, дэ дыхущIокъу абыхэм ди республикэм щагъакIуэ илъэс зыхыблыр сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщу, купщIафIэу, гукъинэжу зэрырахьэкIыным.
 • Сэхъурокъуэ Хьэутий жиIащ хамэ къэралхэм къикIа студентхэм сыткIи защIэгъуэкъуэным, ахэр зыхуей хуэзэу ди щIыналъэм щеджэным, щыпсэуным пыщIа Iуэхугъуэхэри езыр зи пашэ жылагъуэ зэгухьэны-гъэ иным и къалэн нэхъыщхьэхэм зэращыщыр.
 • — А унэтIыныгъэмкIэ дэ шэщIауэ дадолажьэ ди республикэм и еджапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм. Ди лъэпкъэгъу щIалэгъуалэр щыгъуазэ дощI адыгэ хабзэм, щэнхаб-зэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм, ядогъэцIыху ди щIыналъэм, абы и щыхьэр Налшык и щIыпIэ дахэхэр, ди гъащIэм, щIыуэпсым я хъугъуэфIыгъуэхэр нэрылъагъу ящытщIу, — къыхигъэщащ Сэхъурокъуэм. — Адэжь щIыналъэм илъэс зыбжанэкIэ щыпсэу щIалэгъуалэр, дауи, нэIуасэ яхуохъу ди лъахэгъухэм, ныбжьэгъу пэжхэр зрагъэгъуэту, унагъуэ насыпыфIэхэр щызыухуи къахэкIыу. А псори псэр зыгъэгуфIэ, гур хэзыгъахъуэ  Iуэхугъуэхэу  къызолъытэ сэ.
 • Сэхъурокъуэм и къэпсэлъэныгъэм щIыгъут презентацэ хьэлэмэт. Зэхуэсыр щекIуэкI пэшышхуэм и блыным фIэлъ экраным къыщагъэлъагъуэ сурэтхэмрэ теплъэгъуэхэм- рэ щыхьэт техъуэрт а унэтIыныгъэхэмкIэ ДАХ-м зэфIих лэжьыгъэ купщIафIэхэм.
 • Хамэ къэралхэм къикIыу ди щIыналъэм еджапIэ къакIуэ студентхэм         я гъащIэр нэхъ тынш щIыным хуэгъэпса къэрал программэхэр ди республикэм зэрыщылажьэм тепсэлъыхьащ КIурашын Анзор. Абы студентхэр къыхуриджащ, зыгъэпIейтей Iуэхугъуэ гуэр щыIэмэ, езыр зи пашэ министерствэм зыкъыпащIэну. Министрым ахэр къигъэгугъащ зэ-рылъэкIкIэ закъыщIигъэкъуэну.
 • МВД-м КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэм хамэ щIыпIэхэм къи-кIа щIалэгъуалэр иджыри зэ щыгъуазэ хуащIащ Iэпхъуэшэпхъуэным, визэ къыдэхыным епхауэ ди республикэм, къэралым щызекIуэ хабзэ-хэм.
 • Гуапэу, купщIафIэу екIуэкIащ зэ-хуэсыр. Абы и кIэухым къулыкъущIэхэм, IэщIагъэлIхэм жэуап иратащ ди лъэпкъэгъу студент щIалэгъуалэр зыгъэпIейтей упщIэхэм.
 • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.